Ograničavanje prava pristupa korisnika pretplatnika

Ukoliko želimo ograničiti prava za rad i pregled podataka korisnicima pretplatnika, možemo ih odrediti na ulaznoj stranici u izborniku Moj Profil 

Klikom na Korisnici, otvori nam se lista svih korisnika naše organizacije.

 
Klikom na Organizacije kod mail adrese određenog korisnika, pokaže nam se popis organizacija do kojih korisnik ima pristup.

Kada odaberemo Prava pored neke organizacije, onda nam se prikaže popis prava koje korisnik ima za tu organizaciju.

Klikom na Uredi možemo uređivati prava za svakog korisnika. 

 

Napomena: Prava može uređivati samo administrator (platitelj) organizacije. 

U ovoj uputi