Uvoz e-računa s vezom na zalihe

U novom modulu ulaznih računa moguće je uključiti opciju za prijenos redaka e-računa. Kad je ta opcija uključena, program će grupirati artikle iz xml datoteke i predložiti rashode prema stopi PDV-a prilikom obrade e-računa iz pretinca. 

Opciju je moguće uključiti kod aktivacije modula ili naknadno na postavkama organizacije.


Da bi prijenos redaka iz e-računa funkcionirao, na računu trebaju biti unesene šifre artikala kako bi se u kod uvoza predlagao konto rashoda (i kako bi se mogli povezati artikli s primkom). Nakon što na prvom računu dobavljača odaberemo konto rashoda, program će zapamtiti taj podatak i kod unosa sljedećeg računa tog dobavljača predlagat će konto i postavke rashoda s prethodnog računa. Na taj je način knjiženje računa optimizirano i znatno brže.

Na OVOJ poveznici možete pogledati kako funkcionira prijenos redaka iz e-računa, a u ovoj ćemo uputi pokazati kako ta funkcionalnost radi kod uvoza e-računa s vezom na zalihe.

Uvoz e-računa

Primljeni e-račun iz pretinca obradimo klikom na Obradi datoteke > Dodaj u novi ulazni račun.

Podatak o stranci program prepoznaje prema OIBu iz xml datoteke. Ako je stranka od koje smo zaprimili račun unesena u šifrarnik, program će na retku dokumenta prikazati tu stranku, a ako stranka nije unesena u šifrarnik, prema podacima iz xml datoteke i javne baze automatski će se dodati u šifrarnik o čemu će program prikazati obavijest.

Kod uvoza e-računa program će prema podacima u xml datoteci grupirati artikle i predložiti rashode prema stopi PDV-a. Kod uvoza prvog računa nekog dobavljača, polja za konto rashoda bit će prazna i klikom na ikonu olovke odaberemo vrstu i konto rashoda, a ako smo već unosili e-račun tog dobavljača, program će podatke predložiti.

Povezivanje redova računa sa zalihama i priprema primke

U primjeru ovog računa imamo artikle po općoj i sniženoj stopi. Klikom na ikonu olovke uređujemo jedan po jedan rashod (redoslijed nije bitan).

Vrstu rashoda odaberemo Zalihe i program automatski predloži prijelazni konto zaliha (5000 za RRIF). U redovima artikala grupirani su svi artikli koji su po općoj stopi. Ako je potrebno, artikle možemo odznačiti ako ih ne želimo uvrstiti na primku (ili ih žeimo proknjižiti na neki drugi konto rashoda).
U ovom primjeru odznačit ćemo zadnji red artikla za uslugu prijevoza i kod knjiženja računa dodati taj redak kao rashod za zavisni trošak.

Klikom na ikonu plusa pokraj polja Primka unosimo novu primku. Otvori se prozor za uređvanje artikala.

Ako smo prethodno već povezivali artikle sa šifrom artikla dobavljača za kojeg unosimo primku, program će ih predložiti kod unosa sljedeće primke. Ako neke artikle zaprimamo prvi put ili ih prije nismo povezali, polje s artiklom bit će prazno.

Artikl  možemo povezati s postojećim artiklom tako da ga odaberemo iz padajućeg izbornika ili unesemo novi artikl u šifrarnik klikom na ikonu plusa pokraj polja. Ako polje ostavimo prazno, primka će se pripremiti samo za artikle s ispunjenim podatkom u polju Artikl.

Klikom na Spremi program nas vraća na unos primke.

Na uređivanju redaka prilikom povezivanja računa s primkom, skladište je moguće promijeniti za sve redove odjednom. Ako artikle želimo zaprimiti na različita skladišta, to možemo urediti na predlošku primke klikom na ikonu olovke pokraj polja za odabir skladišta.
Da bismo mogli odabrati drugo skladište, potrebno je da prethodno bude uneseno u šifrarnik skladišta

Nakon što su artikli povezani, kliknemo na Pripremi primku.

Pripremi se predložak primke koji potvrdimo ako je ovo jedini rashod koji je potrebno povezati s primkom. S obzirom na to da na ovom računu imamo još rashoda koje trebamo povezati s primkom, kliknemo Spremi.

Program nas vrati na unos računa gdje spremimo rashod koji smo unosili.

Nakon toga uredimo drugi rashod koji je s drugom stopom PDV-a, a čije redove također želimo povezati s primkom.

Kliknemo ikonu olovke na početku rashoda i isto odaberemo rashod s vrstom Zalihe, provjerimo redove koje želimo uključiti na rashod i kliknemo na ikonu plusa pokraj polja Primka.

Primku ne biramo na padajućem izborniku jer u ovom trenutku nije potvrđena pa ju program ni ne bi omogućio za odabir.

Ponovno se otvori prozor za uređivanje artikala na kojem sada u polju Primka iz padajućeg izbornika odaberemo primku koji smo prethodno spremili s artiklima s općom stopom.

Ove smo artikle prethodno već unosili za tog dobavljača pa su se predložili. Kliknemo Pripremi primku.

Otvori se predložak primke sa svim artiklima na kojem sada kliknemo Potvrdi.

Program nas vrati na unos računa gdje spremimo rashod.

U ovom primjeru na redovima nam je ostao jedan nepovezani redak.

Taj redak možemo povezati s postojećim rashodom s istom stopom pomoću opcije "povuci i spusti". Druga opcija je da klikom na Novi rashod taj redak proknjižimo na drugi konto rashoda.

Ako kod unosa računa neke redove i rashode želimo naknadno "razvezati", to je moguće napraviti klikom na ikonu spajalice  i na taj način pomoću opcije "povuci i spusti" možemo artikle prebacivati iz rashoda u rashod što je korisno kod unosa primke s više artikala. Detaljnije o toj opciji i nepovezanim rashodima možete pročitati OVDJE.

S obzirom na to da je u ovom primjeru riječ o zavisnom trošku, kliknut ćemo na Novi rashod.

Odaberemo vrstu rashoda Zalihe - zavisni troškovi i na redovima artikala označimo red. Primka će automatski biti odabrana u padajućem izborniku. Rashod spremimo.

Na kraju još potvrdimo račun i kao rezultat imamo potvrđeni ulazni račun s tri rashoda koji su povezani s primkom na zalihe, od čega su dva za robu, a jedan za zavisni trošak. Na potvrđenom računu klikom na ikonu možemo pregledati koji su artikli pridruženi pojedinom rashodu.

U modulu Zaliha imamo potvrđenu primku za zaprimljenu robu sa zavisnih troškovima.

U ovoj uputi