IssuedInvoice (Izlazni računi)

Uputa se odnosi na prijenos podataka izlaznih računa preko API sučelja.

Općenita uputaIzlazni računi
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice
Kratek opis: Omogućeno je pregledavanje izlaznih računa / ponuda.
Omogućeno je dodavanje i mijenjanje izlaznih računa / ponuda.
Omogućeno je brisanje izlaznih računa / ponuda.
Omogućeno je kopiranje izlaznih računa u storno, ispostavljanje računa, otkazivanje računa te priprema ispisa izlaznih računa / ponuda.

IssuedInvoice - podaci izlaznog računa

IssuedInvoice

Podatak

Opis

InvoiceType

Vrsta računa, obvezan podatak. Odabir iz:

 • R - izlazni račun.
 • P - predračun.

Year

Godina računa.

InvoiceNumber

Broj računa.

DocumentNumbering

Numeriranje računa.

Unese se ID numeriracije - numeraciju odaberemo iz šifrarnika numeracije koji ispišemo putem metode GetDocumentNumberings.

Customer

Stranka, obvezan podatak.

Unese se ID stranke - stranku odaberemo iz šifrarnika stranaka koji ispišemo putem metode GetCustomers.

DateIssued

Datum računa, obvezan podatak.

Kod gotovinskog računa uz datum se unese i vrijeme. 

DateTransaction

Datum prometa računa, obvezan podatak za izlazni račun.

DateTransactionFrom

Datum prometa računa od.

DateDue

Datum dospijeća, obvezan podatak za izlazni račun.

AddresseeName

Naziv kupca za prikaz na izlaznom računu, obvezan podatak. 

Uobičajeno je to Customer.Name.

AddresseeAddress

Adresa kupca za prikaz na izlaznom računu, obvezan podatak. 

Uobičajeno je to Customer.Address.

AddresseePostalCode

Poštanski broj kupca za prikaz na izlaznom računu, obvezan podatak.

Uobičajeno je to Customer.PostalCode.

AddresseeCity

Grad kupca za prikaz na izlaznom računu, obvezan podatak.

Uobičajeno je to Customer.City.

AddresseeCountry

Država kupca, obvezan podatak

Unese se ID države. Državu odaberemo iz šifrarnika država koji ispišemo putem metode GetCountries.

Uobičajeno je to Customer.Country.

AddresseeCountryName

Naziv države kupca za prikaz na izlaznom računu.

Uobičajeno je to Customer.CountryName.

RecipientName

Naziv primatelja za prikaz na izlaznom računu.

RecipientAddress

Adresa primatelja za prikaz na izlaznom računu.

RecipientPostalCode

Poštanski broj primatelja za prikaz na izlaznom računu.

RecipientCity

Grad primatelja za prikaz na izlaznom računu.

RecipientCountry

Država primatelja. Unese se ID države. Državu odaberemo iz šifrarnika država koji ispišemo putem metode GetCountries

RecipientCountryName

Naziv države primatelja za prikaz na izlaznom računu.

Rabate

Popust u postotku.

ExchangeRate

Tečaj novčane jedinice.

Ako je odabrana domaća novčana jedinica, unese se 1. Kod strane novčane jedinice unese se 1/tečaj.

Tečaj strane novčane jedinice dobijemo putem metode GetExchangeRateByCurrencyCode.

DocumentReference

Osnova za račun, veza.

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice. Novčanu jedinicu odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica koji ispišemo putem metode GetCurrencies.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike. Analitiku odaberemo iz šifrarnika analitika koji ispišemo putem metode GetAnalytics.

Document

Dokument koji sadrži podatke koji se pripreme kod ispostavljanja računa.

IssuedInvoiceReportTemplate

Postavke ispisa za ispis izlaznih računa, obvezan podatak. 

Unese se ID postavke ispisa. Postavke ispisa odaberemo s postavki organizacije > ispisi putem metode GetReportTemplates.

Moguć je odabir:

 • IR - izlazni računi.
 • DP - knjižno odobrenje.
 • UP - izlazni račun s nalogom za plaćanje.
 • PR - ponuda.
 • PUPN - ponuda s nalogom za plaćanje.

DeliveryNoteReportTemplate

Postavke ispisa za ispis otpremnice, obvezan podatak.

Unese se ID postavke ispisa. Postavke ispisa odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica koji ispišemo putem metode GetReportTemplates.

Moguć je odabir:

 • DO - otpremnica.

DescriptionAbove

Napomena koja će se ispisati na opisu iznad na ispisu izlaznog računa / ponude.

DescriptionBelow

Napomena koja će se ispisati na opisu ispod na ispisu izlaznog računa / ponude.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Napomena koja će se ispisati na opisu iznad na otpremnici.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Napomena koja će se ispisati na opisu ispod na otpremnici.

Notes

Napomena.

PaymentType

Način plaćanja (za Poreznu). Tim podatkom račun se označi kao gotovinski i naknadno otkazivanje računa nije moguće. Mogućnost odabira iz:

 • G - gotovina.
 • P - gotovina (pouzećem).
 • K - kartica.
 • D - drugo.

Podatak će biti uklonjen 31.3.2020. Nadomjestit će ga segment IssuedInvoicePaymentMethods.

Employee

Blagajnik.

Unese se ID djelatnika (blagajnika) za potrebe poreznog potvrđivanja. Djelatnika odaberemo iz šifrarnika djelatnika koji ispišemo putem metode GetEmployees.

PricesOnInvoice

Cijene na računu, obvezan podatak.

Ako organizacija ima postavljen unos cijena s PDV-om, moguć je izbor: 

 • N - PDV se dodaje na cijenu
 • D - PDV je uključen u cijenu

Ili:

 • N - unos cijena bez PDV-a.

RecurringInvoice

Oznaka da je račun ponavljajući, obvezan podatak.

Ako je tip računa izlazni račun, odabir je iz:

 • D - da.
 • N - ne.

SalesValue

Prodajna vrijednost za maloprodaju.

Ako je odabrana analitika koja je povezana s poslovnicom u maloprodaji, kod ispostavljanja se pripremi promet maloprodaje koji koristi taj podatak iz izlaznog računa. 

SalesValueVAT

PDV od prodajne vrijednosti za maloprodaju.

Ako je odabrana analitika koja je povezana s poslovnicom u maloprodaji, kod ispostavljanja se pripremi promet maloprodaje koji koristi taj podatak iz izlaznog računa.

InvoiceAttachment

Dokument PDF izlaznog računa koji nastane ispostavljanjem računa. Samo za pregled.

EInvoiceAttachment

Privitak za izlazni e-račun. Privitak se pripremi kod ispostavljanja računa ako je na stranci označeno da se priprema e-račun. Samo za pregled.

OriginalDocumentType

Vrsta izvornoga dokumenta za e-račun:

 • IV - račun.
 • AAB - ponuda.
 • AAK - otpremnica.
 • CD - knjižno odobrenje.
 • CT - ugovor.
 • ON - narudžba.

OriginalDocumentDate

Datum izvornoga dokumenta za e-račun.

PurposeCode

Kod namjene.

Unese se ID koda namjena. Kod namjene odaberemo iz šifrarnika koda namjena koji ispišemo putem metode GetPurposeCodes.

VatAccountingType

Vrsta obračuna PDV. 

Ako nemamo određenu vrstu obračuna PDV-a, taj podatak je NULL. 

IssuedInvoiceRows

Popis redaka izlaznog računa / ponude.

IssuedInvoicePaymentMethodsPopis načina plaćanja (samo za izlazne račune)

Status

Status izlaznog računa/ponude:

 • O - predložak.
 • I - ispostavljen izlazni račun/ponuda.

IssuedInvoiceRow - podaci redaka izlaznog računa

IssuedInvoiceRow

Podatak

Opis

RowNumber

Redni broj retka koji se upotrebljava kod razvrstavanja redaka. Obvezan podatak.

Item

Artikl, obvezan podatak.

Unese se ID artikla. Artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

ItemName

Naziv artikla koji se ispisuje.

ItemCode

Šifra artikla koja se ispisuje.

UnitOfMeasurement

Mjerna jedinica artikla koja se ispisuje.

Description

Opis artikla koji se ispisuje.

Quantity

Količina artikla.

Price

Cijena.

PriceWithVAT

Cijena s PDV.

VatRate

Stopa PDV, obvezan podatak.

Unese se ID stope PDV-a. Stopu PDV odaberemo iz šifrarnika stope PDV-a koji ispišemo putem metode GetVatRates.

VATPercent

PDV u postcima (npr. 25).

Discount

Vrijednost popusta u novčanoj jedinici.

DiscountPercent

Postotak popusta.

Isti redak može imati upisan ili popust s vrijednošću ili postotkom.

Value

Vrijednost retka, samo za pregled.

Warehouse

Skladište.

Unese se ID skladišta skladište odaberemo iz šifrarnika skladišta koji ispišemo putem metode GetWarehouses.

IssuedInvoicePaymentMethod - podaci načina plaćanja izlaznog računa

IssuedInvoicePaymentMethod

Podatak

Opis

RowNumber

Redni broj retka koji se upotrebljava kod razvrstavanja retka. Obvezan podatak.

PaymentMethod

Način plaćanja, obvezan podatak.

Unese se ID načina plaćanja. Način plaćanjai odaberemo iz šifrarnika načina plaćanja koji ispišemo putem metode GetPaymentMethods.

Amount

Iznos.

AmountInDomesticCurrency

Iznos u domaćoj novčanoj jedinici.

AlreadyPaid

Već plaćeno:

·       D – već plaćeno nakon izdavanja računa.

·       N – nije još plaćeno nakon izdavanja računa.

RecordDtModified

Datum promjene (samo za pregled).

RowVersion

Row version is used for concurrency check (samo za pregled).

Primjeri

Prilikom formiranja objekta za slanje, možemo si pomoći s testnim podacima objekta koje prikažemo klikom na gumb Test API na pregledu pojedine metode.

Unos novog izlaznog računa

Metoda: AddIssuedInvoice

IssuedInvoice

Podatak

Opis

InvoiceType

R

Customer

ID stranke

Currency

ID novčane jedinice (HRK)

ExchangeRate 

 1

AddresseeName

Konačni kupac

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Hrvatska)

DateIssued

 14.9.2019

DateDue

 24.9.2019

DateTransaction

 14.9.2019

DateTransactionFrom

 14.9.2019

IssuedInvoiceReportTemplate

ID postavki ispisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID postavki ispisa (DisplayType = DO)

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N


IssuedInvoiceRow

Podatak

Opis

RowNumber

 1

Item

ID artikla

ItemName

Roba 1

VatRate

ID stope PDV (opća)

Quantity

 3

Price

 80

PriceWithVAT

 100

VatPercent

 25

Discount

 0

DiscountPercent

 0


IssuedInvoiceRow

Podatak

Opis

RowNumber

 2

Item

ID artikla

ItemName

Usluga

UnitOfMeasurement

sat

VatRate

ID stope PDV (opća)

Quantity

 2

Price

 50

PriceWithVAT

62,5

VatPercent

 25

Discount

 0

DiscountPercent

 0


IssuedInvoicePaymentMethod

Podatak

Opis

RowNumber

 1

PaymentMethod

ID načina plaćanja tipa transakcijski račun T.

Amount

 425

AmountInDomesticCurrency

 425

AlreadyPaid

N

JSON

{

    "IssuedInvoiceId": null,

    "Year": 2019,

    "InvoiceNumber": null,

    "DocumentNumbering": {

        "ID": 4141,

        "Name": "-02-99",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/document-numbering/4141"

    },

    "Customer": {

        "ID": 399631,

        "Name": "Saop d.o.o.",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

    },

    "DateIssued": "2019-09-14T11:20:00",

    "DateTransaction": "2019-09-14T00:00:00",

    "DateTransactionFrom": "2019-09-14T00:00:00",

    "DateDue": "2019-09-24T00:00:00",

    "AddresseeName": "Saop d.o.o.",

    "AddresseeAddress": "PUŽEVA  13",

    "AddresseePostalCode": "10000",

    "AddresseeCity": "ZAGREB",

    "AddresseeCountryName": "",

    "AddresseeCountry": {

        "ID": 95,

        "Name": "HR",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/countries/95"

    },

    "RecipientName": "",

    "RecipientAddress": "",

    "RecipientPostalCode": "",

    "RecipientCity": "",

    "RecipientCountryName": "",

    "RecipientCountry": null,

    "Rabate": 0.00,

    "ExchangeRate": 1.000000,

    "DocumentReference": "",

    "PaymentReference": "0120196",

    "Currency": {

        "ID": 9,

        "Name": "HRK",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

    },

    "Analytic": null,

    "Document": {

        "ID": 1813718,

        "Name": "Izlazni račun br:6-02-99",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/documents/1813718"

    },

    "IssuedInvoiceReportTemplate": {

        "ID": 59474,

        "Name": "Standardno - Izdani račun",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/report-templates/59474"

    },

    "DeliveryNoteReportTemplate": {

        "ID": 59478,

        "Name": "Standardno - Otpremnica",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/report-templates/59478"

    },

    "Status": null,

    "DescriptionAbove": "",

    "DescriptionBelow": "<br />\n<br />\nPOTPIS:<br />\n<br />\n_________________________________",

    "DeliveryNoteDescriptionAbove": "",

    "DeliveryNoteDescriptionBelow": "",

    "Notes": null,

    "PaymentType": "T",

    "Employee": {

        "ID": 9974,

        "Name": "Blagajnik 1",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/employees/9974"

    },

    "PricesOnInvoice": "D",

    "RecurringInvoice": "N",

    "SalesValue": 0.00,

    "SalesValueVAT": 0.00,

    "InvoiceAttachment": null,

    "EInvoiceAttachment": null,

    "InvoiceType": "R",

    "OriginalDocumentType": null,

    "OriginalDocumentDate": null,

    "PurposeCode": null,

    "PaymentStatus": null,

    "InvoiceValue": 425.00,

    "PaidValue": 0.00,

    "IssuedInvoiceRows": [{

            "IssuedInvoiceRowId": 2257113,

            "IssuedInvoice": {

                "ID": 1134261,

                "Name": "6-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/issuedinvoices/1134261"

            },

            "Item": {

                "ID": 229128,

                "Name": "Roba 1",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/229128"

            },

            "ItemName": "Roba 1",

            "RowNumber": 1,

            "ItemCode": "11",

            "SerialNumber": "",

            "BatchNumber": "",

            "Description": "",

            "Quantity": 3.000000,

            "UnitOfMeasurement": "kom",

            "Mass": 0.000000,

            "Price": 80.000000,

            "PriceWithVAT": 100.000000000000,

            "VATPercent": 25.00,

            "Discount": 0.00,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "Value": 300.00,

            "VatRate": {

                "ID": 1,

                "Name": "S",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/vatrates/1"

            },

            "VatRatePercentage": null,

            "Warehouse": null,

            "TaxFreeValue": 0.00,

            "TaxExemptionValue": 0.00,

            "VatAccountingType": null,

            "Analytic": null,

            "RecordDtModified": "2020-04-01T11:23:45.273",

            "RowVersion": "AAAAAKtTqPs="

        }, {

            "IssuedInvoiceRowId": 2257114,

            "IssuedInvoice": {

                "ID": 1134261,

                "Name": "6-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/issuedinvoices/1134261"

            },

            "Item": {

                "ID": 229657,

                "Name": "Usluga",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/229657"

            },

            "ItemName": "Usluga",

            "RowNumber": 2,

            "ItemCode": "03",

            "SerialNumber": "",

            "BatchNumber": "",

            "Description": "",

            "Quantity": 2.000000,

            "UnitOfMeasurement": "sat",

            "Mass": 0.000000,

            "Price": 50.000000,

            "PriceWithVAT": 62.500000000000,

            "VATPercent": 25.00,

            "Discount": 0.00,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "Value": 125.00,

            "VatRate": {

                "ID": 1,

                "Name": "S",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/vatrates/1"

            },

            "VatRatePercentage": null,

            "Warehouse": null,

            "TaxFreeValue": 0.00,

            "TaxExemptionValue": 0.00,

            "VatAccountingType": null,

            "Analytic": null,

            "RecordDtModified": "2020-04-01T11:23:45.273",

            "RowVersion": "AAAAAKtTqPw="

        }

    ],

    "IssuedInvoicePaymentMethods": [{

            "IssuedInvoicePaymentMethodId": 953197,

            "IssuedInvoice": {

                "ID": 1134261,

                "Name": "6-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/issuedinvoices/1134261"

            },

            "PaymentMethod": {

                "ID": 7411,

                "Name": "Transakcijski račun",

                "ResourceUrl": "/api/org/3840/paymentMethod/7411"

            },

            "CashRegister": null,

            "Revenue": null,

            "RevenueDate": null,

            "Amount": 425.00,

            "AmountInDomesticCurrency": 425.00,

            "AlreadyPaid": "N",

            "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

            "RowVersion": null

        }

    ],

    "RecordDtModified": "2020-04-01T11:23:45.803",

    "RowVersion": "AAAAAKtTqRA="

}

U ovoj uputi