Unos ulaznog računa za sitni inventar

Zaglavlje računa unesemo kao kod svih ulaznih računa.

Dodavanje rashoda na ulaznom računu

 1. Na padajućem izborniku odaberemo rashod u pripremi (rashod mora imati odabranu vezu na Sitni inventar).
  U slučaju da nemamo odgovarajući rashod, klikom na Novo pokraj polja za odabir rashoda možemo unijeti novi rashod s potrebnim postavkama.
 2.  U polju osnovno sredstvo klikom na ikonu plusa pokraj polja unesemo sitni inventar u modul. Uputu za unos pogledajte ovdje.
  *Polje za unos osnovnog sredstva prikaže se samo ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
 3. Nakon unosa, odnosno odabira osnovnog sredstva, prikazat će se i mogućnost odabira Prijenosa u upotrebu gdje je potrebno odabrati 100% otpis.
 4. Potvrdom računa program će pripremiti temeljnicu OS na kojoj će
  • prema odabranoj amortizacijskoj skupini "sitni inventar" preknjižiti iznos s konta u pripremi na konto nabavne vrijednosti s amortizacijske skupine (za sitni inventar to je 3600)
  • sukladno odabiru prijenosa 100% otpis formirati otpis sitnog inventara i preknjiženje na konto troška
U ovoj uputi