Ostali osobni primici

Program omogućuje jednostavan obračun ostalih osobnih primitaka iz bruto ili neto iznosa kao što su: autorski honorari, ugovori o djelu, nagrade učenicima, primici nerezidenata i ostali primici. Prilikom obračuna ostalih osobnih primitaka program pripremi sve potrebne obrasce za poreznu (JOPPD), dokumente za primatelje i arhivu poduzeća, naloge za plaćanje i automatsku temeljnicu s knjiženjima obveza i troškova u glavnu knjigu.