Ispravci u modulu plaća

JOPPD - subvencija po zakonu o doprinosima

Ako je na postavkama djelatnika odabrana subvencija po zakonu o doprinosima i na obračunu plaće obračunata vrsta isplate Neiskorišteni godišnji odmor na nju se doprinosi trebaju obračunati neovisno o subvenciji.

Do sada se iznos doprinosa ZO u primjeru korištenja ove subvencije nije prenio u polje VI.3.1. na A stranici JOPPD obrasca što je instalacijom verzije ispravljeno i iznos s B stranice JOPPD obrasca prenijet će se i na A stranicu obrasca u odgovarajuće polje.

JOPPD - subvencija za zapošljavanje djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja

Ako je na postavkama djelatnika odabrana subvencija za zapošljavanje djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, na B stranici JOPPD obrasca u polju 6.1. do sada se upisivala šifra 0001 što je instalacijom verzije ispravljeno i sada se upisuje oznaka 0012.

Nalog za plaćanje za preplaćeni iznos poreza i prireza

S ovom verzijom programa instalirana je dorada da se u slučaju kada je godišnjim obračunom ustanovljeno da je djelatnik platio previše poreza i prireza, vrsta isplate Godišnji obračun - preplaćeni iznos u cijelosti pripremi za isplatu na nezaštićeni (redovni) račun i s oznakom osobnog primanja 699 na nalogu za plaćanje.

Godišnji obračun (dugovanje) - ispravak knjiženja

Na temeljnici knjiženja obračuna plaće na kojem je godišnjim obračunom ustanovljeno da postoji dugovanje, instalacijom verzije uklonjena su suvišna knjiženja koja su se pripremala. Na RIF organizacijama to su knjiženja 4702 D i 2711 P, a na RRIF organizacijama 4200 D i 23060 P za iznos dugovanja poreza iprireza po godišnjem obračunu.

U ovoj uputi