Iskazivanje prolazne stavke na ulaznom računu

Za rashode za koje želimo da se evidentiraju kao prolazne stavke, odnosno da se na njih ne obračuna PDV niti pripremi zapis za PDV, potrebno je u šifrarniku rashoda otvoriti rashod s odabranom stopom PDV-a Prolazna stavka.

Kad na računu odaberemo rashod s tom postavkom, na tu se stavku neće obračunati PDV i na temeljnici računa za taj se rashod neće pripremiti zapis za PDV pa se sukladno tome neće ni evidentirati u knjigama PDV-a.

U ovoj uputi