Unos ulaznog računa za rate operativnog leasinga

Prilikom unosa rashoda ulaznog računa za 50% priznatog troška usluga operativnog leasinga, u RRIF kontnom planu odabiremo konto 4143, a kod RIF-ovog kontnog plana 4154. Kod unosa rashoda upišemo 50% osnovice i 50% iznosa PDV-a koji nam se odbija. Kliknemo na Sačuvaj red.

Ako rashod ne možemo naći na padajućem izborniku, onda ga možemo dodati pritiskom na + pored polja rashoda. Kod odabira toga rashoda bitno je da odaberemo stopu PDV-a koja nam treba i označimo PDV se odbija te označimo da je rashod vezan za osobno prijevozno sredstvo.

U rashodu pod Ostalo odaberemo konto podjele 4146, a u RIF-ovom 4155 i u postotak podjele upišemo 50%. 

Kada spremimo promjenu i sačuvamo red na računu, program nam proknjiži najam prema postavljenim postavkama rashoda.

Pod Šifrarnici > Konta možemo uređivati naziv konta ili dodavati analitička konta ako želimo da nam u programu ostanu obje mogućnosti podjele na 50/50 i 70/30.

U ovoj uputi