Ulazni račun za nadogradnju postojećeg osnovnog sredstva

Kod ulaznog računa za nadogradnju osnovnog sredstva zaglavlje unesemo isto kao i kod svih drugih ulaznih računa.

Dodavanje rashoda

 1. Iz padajućeg izbornika odaberemo rashod vezan za imovinu u pripremi i odaberemo odgovarajući prema postavkama za PDV.
 2. Prikaže se polje Osnovno sredstvo.
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo osnovno sredstvo koje dograđujemo (postojeće OS u registru).
  • Ako je sredstvo već stavljeno u upotrebu možemo odabrati:
   • Ne ide odmah u upotrebu
   • Ne ide odmah u upotrebu i smanjuje ispravak vrijednosti
   • Odmah u upotrebu
   • Odmah u upotrebu i smanjuje ispravak vrijednosti
  • Ako sredstvo nije stavljeno u upotrebu možemo odabrati:
   • Ne ide odmah u upotrebu
   • Odmah u upotrebu
   • 100% otpis
 4. Provjerimo Iznos osnovice odabranog rashoda i PDV.
 5. Kliknemo Sačuvaj red.


Ako na računu imamo više osnovnih sredstava (ili nadogradnji), za svako osnovno sredstvo dodamo njegov rashod. Svakom rashodu popravimo osnovicu – prema osnovnom sredstvu kojeg unosimo.

Vrijednost se osnovnom sredstvu dodijeli iz rashoda.

Kada završimo s dodavanjem rashoda kliknemo Potvrdi.

Posebni porez na motorna vozila

Ako na ulaznom računu imamo PPMV, također je potrebno upotrijebiti rashod vezan za imovinu u pripremi (primjerice 0373), ali sa stopom neoporezivo

Na tom je rashodu potrebno odabrati da se radi o osobnom prijevoznom sredstvu kako bi se na polju Osnovno sredstvo mogla odabrati veza čime bi se PPMV evidentirao u nabavnu vrijednost vozila te je potrebno staviti konto podjele u polju Ostalo.

PDV evidencije

Ako smo obveznici PDV-a, na temelju takvog unosa zavest će se i nabava Osnovnog sredstva na PDV obrascu.

Prikaz u registru

Unos nadogradnje u registar provjerimo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

Iz popisa odaberemo (nadograđeno) osnovno sredstvo > promet.

 • Mora biti prikazan red za nadogradnju (nova nabava) i
 • Ako smo na ulaznom računu odabrali Odmah u upotrebu prikazat će se i red nova nabava te red s temeljnicom Prvi puta u upotrebu. Temeljnicom je napravljeno preknjiženje s konta u pripremi na konto nabavne vrijednosti (NV) koji je određen u šifrarniku amortizacijskih skupina za grupu koju smo odabrali kod unosa tog sredstva.
 • Ako smo kod knjiženja ulaznog računa za osnovno sredstvo odabrali Ne ide odmah u upotrebu, tada OS naknadno stavljamo u upotrebu na opisani način.

Ako u šifrarniku amortizacijskih skupina promijenimo postavke konta, nakon knjiženja ulaznog računa kojim smo sredstvo već stavili u upotrebu, knjiženja za natrag neće se promijeniti.

U ovoj uputi