Ručni unos stope PDV-a

Ručni unos stope PDV-a koristimo u situaciji kada je poduzeće registrirano kao porezni obveznik u drugoj državi članici EU zbog propisanog zakonodavstva. U tom slučaju, prilikom izdavanja računa toj državi članici ne može se naplaćivati naš PDV, već se mora obračunavati, prijavljivati i plaćati PDV u drugoj državi članici (onoj u kojoj su izdani računi).

Najčešći primjeri takvog obračuna prisutni su kod online prodaje krajnjim potrošačima u drugim državama članicama EU-a. Svaka država članica ima propisani prag do kojeg dopušta prodaju na svom području po stranom porezu na dodanu vrijednost.

Pristup funkcionalnosti moguć je i preko web sučelja API

Aktivacija

Ako izdajemo račun sa stopom PDV-a iz druge države članice, u programu samo otvorimo stope i upotrijebimo ih na izlaznim računima. Stope otvorimo za svaku pojedinu državu posebno.

Funkcionalnost aktiviramo na dva načina:

 1. U Postavkama organizacije > Organizacija u odjeljku Računi na polju Ručni unos PDV-a, označimo kvačicu.
 2. ili pri aktivaciji izlaznih računa:

Unos stopa PDV-a

Unos novih stopa uređujemo u Šifrarniku > Stope PDV-a (prikaže se tek nakon što je uključena funkcionalnost za ručni unos PDV stopa)

 1. Prije unosa stope u Šifrarniku > Konta uredimo konta na koja će nam se knjižiti porez.
 2. Izaberemo Novo.
 3. Izaberemo Državu.
 4. Označimo  kvadratić na Upotreba (omogućuje izbor stope PDV-a na redu izlaznih računa)
 5. Unesemo opću i sniženu stopu PDV-a za izabranu državu.
 6. Unesemo konto za opću i sniženu stopu PDV-a.
 7. Spremimo.


Unos izlaznog računa

Program će pri unosu izlaznog računa ponuditi mogućnost ručnog unosa stope PDV-a ovisno o državi kupca.

 1. Pri unosu izlaznog računa odaberemo artikl.
 2. Odaberemo stopu PDV-a za državu iz koje je kupac.
 3. Spremimo redak.
U ovoj uputi