Ručni unos stope PDV-a

Ručni unos stope PDV-a koristimo u situaciji kada je poduzeće registrirano kao porezni obveznik u drugoj državi članici EU zbog propisanog zakonodavstva. U tom slučaju, prilikom izdavanja računa toj državi članici ne može se naplaćivati naš PDV, već se mora obračunavati, prijavljivati i plaćati PDV u drugoj državi članici (onoj u kojoj su izdani računi).

Najčešći primjeri takvog obračuna prisutni su kod online prodaje krajnjim potrošačima u drugim državama članicama EU. Svaka država članica ima propisani prag do kojeg dopušta prodaju na svom području po stranom porezu na dodanu vrijednost.

Pristup funkcionalnosti moguć je i preko web sučelja API

Aktivacija

Ako izdajemo račun sa stopom PDV-a iz druge države članice, u programu samo otvorimo stope i upotrijebimo ih na izlaznim računima. Stope otvorimo za svaku pojedinu državu posebno.

Funkcionalnost aktiviramo na dva načina:

 1. U Postavkama organizacije > Organizacija u odjeljku Računi na polju Ručni unos PDV-a, označimo kvačicu.
 2. ili pri aktivaciji modula Izlazni računi:

Unos stopa PDV-a

Unos novih stopa uređujemo u Šifrarniku > Stope PDV-a (prikaže se tek nakon što je uključena funkcionalnost za ručni unos PDV stopa)

 1. Prije unosa stope u Šifrarniku > Konta uredimo konta na koja će se knjižiti porez.
  (možete otvoriti analitička konta po državama i stopama)
 2. Odaberemo Novo.
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo Državu.
 4. Uključimo kvačicu na polju Upotreba (omogućuje odabir stope PDV-a na redu izlaznih računa)
 5. Unesemo postotak za svaku pojedinu stopu PDV-a za izabranu državu.
 6. Iz padajućeg izbornika odaberemo konto za pojedinu stopu PDV-a.
 7. Klikom na Spremi unos spremimo.

Unos izlaznog računa

Pri unosu izlaznog računa program će, ovisno o državi kupca koji je odabran na računu, ponuditi mogućnost odabira prethodno unesene stope PDV-a.

 1. Zaglavlje računa unosimo kao kod drugih računa, obratimo pažnju da je odabran kupac iz države za koju želimo na računu odabrati stopu PDV-a te države.
 2. Odaberemo artikl.
 3. Na retku artikla odaberemo stopu PDV-a za državu iz koje je kupac.
 4. Redak spremimo i račun ispostavimo.
U ovoj uputi