Izlazni račun za turističke agencije

Turističke agencije za dio djelatnosti primjenjuje redovni postupak, a za dio posebni postupak oporezivanja. Redovni postupak znači obračun poreza na dodanu vrijednost na ukupnu naknadu koja se naplaćuje od korisnika usluge uz korištenje pretporeza po ulaznim računima, dok posebni postupak znači obračun PDV-a samo na maržu odnosno ostvarenu razliku u cijeni bez mogućnosti korištenja pretporeza za direktne ulazne troškove. 

Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja na računu ne smije iskazati iznos razlike u cijeni, a PDV se ne smije izdvojeno iskazati, već se samo iskazuje naznaka da se radi o posebnom postupku i iskazuje se ukupni iznos računa. Prema odredbama članka 91. stavka 1. Zakona o PDV-u na računu treba navesti napomenu „posebni postupak oporezivanja – turističke agencije“.

Kako se takav račun pripremi u Minimaxu:

1. Na Postavke organizacije > Razdoblja za PDV potrebno je na razdoblju označiti Obračun PDV-a za razliku u cijeni. 

2. U predlošku izlaznog računa prilikom unosa artikla unesemo cijenu i neoporezivi dio na koji se ne bi trebao PDV obračunati. Ispostavom računa program će obračunati PDV na razliku između cijene i neoporezivog iznosa.


3. Na kraju kliknite Ispostavi i Ispiši. Čim je na razdoblju za PDV označeno da se radi o obračunu za razliku u cijeni, ispis samog računa je prilagođen toj postavci. Na ispisu računa se neće iskazati vrijednost bez PDV-a niti PDV, već samo ukupan iznos usluge.

Ne zaboravite na ispis staviti i napomenu: „posebni postupak oporezivanja – turističke agencije“ što također možete podesiti odmah na postavkama Ispisa na Opisu ispod prema UPUTI

U ovoj uputi