Ulazni računi

Minimax možemo koristiti za unos ulaznih računa i ulaznih računa za predujam. Dobavljači mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe. Prilikom unosa ulaznog računa program automatski priprema naloge za plaćanje za prijenos u internet bankarstvo i automatski knjiži račun u glavnu knjigu te pripremi zapise za poreznu evidenciju. Ulazni računi povezani su s modulom zaliha i osnovnih sredstava.