Ulazni računi

Minimax možemo koristiti za unos ulaznih računa i ulaznih računa za predujam. Dobavljači mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe. Prilikom unosa ulaznog računa program automatski priprema naloge za plaćanje za prijenos u internet bankarstvo i automatski knjiži račun u glavnu knjigu te pripremi zapise za poreznu evidenciju. Ulazni računi povezani su s modulom zaliha i osnovnih sredstava.

Articles

Ulazni računi - početne postavke
Ulazni račun dokument je koji nam dobavljač isporučuje za pruženu uslugu, isporučenu robu i za dane predujmove. Ovisno o odabranom rashodu, program pripremi knjiženja u glavnu knjigu i PDV evidencije.
Ulazni računi i euro
Na osnovnom pregledu Ulaznih računa preko ikone / u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK. Status plaćanja Status plaćanja na pregledu ulaznih računa moguće je unositi ovisno o novčanoj jedinici u koj...