Razlika do minimalne plaće

Uputa je vezana uz primjer kada djelatnik prema ugovoru o radu ima dodijeljen tarifni razred koji je niži od minimalne plaće.

U tom primjeru program omogućuje dodavanje Razlike do minimalne plaće koji se prikaže na obračunu plaće i na isplatnoj listi.

  1. Na prvom koraku obračuna plaće uključite mogućnost u polju Upozoravanje na razliku do minimalne plaće.
  2. Na drugom koraku obračuna plaće program prikaže obavijest: 

Tu imamo mogućnost odabira:

  • Dodaj razliku: prema tome program nadoda vrijednost razlike do minimalne plaće. Vrsta isplate ima ispisanu vrijednost koja je izračunata kao razlika između minimalne plaće i vrijednosti redovnog rada.
  • Više ne upozoravaj, prema tome program poništi odabir (oznaka na prvom koraku obračuna plaće se automatski odstrani) i tako se predlaže kod sljedećih obračuna - ne doda se razlika do minimalne plaće na obračunu.


Na obračunu plaće je vrsta isplate prikazana kao Razlika do minimalne plaće.

Napomena! Program doprinose uvijek obračuna na osnovicu minimalne plaće.

U ovoj uputi