Omogućavanje pristupa korisniku

Ako smo korisnik programa Minimax i želimo omogućiti pristup poduzetniku do podataka u programu preko mobilne aplikacije, napravimo sljedeće:

  1. Na početnoj stranici odaberemo Moj profil .
  2. Kliknemo na Korisnici.
  3. Odaberemo Dodaj korisnika > Dodaj poduzetnika.
  4. Odaberemo organizaciju do koje želimo korisniku omogućiti pristup.
  5. Odaberemo licencu za pregledavanje.  6. Administrator na početnoj stranici omogući prava pristupa za mobilnu aplikaciju.


  7. Korisnik preko poziva primljenog u mailu napravi registraciju u Minimax.
  8. U mobilnu aplikaciju pristupamo s jednakom mail adresom i lozinkom kao i u web aplikaciju.
U ovoj uputi