Naknada zbog nezapošljavanja invalida

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, obveznik je plaćanja posebne novčane naknade.

Do svibnja 2018. o obračunatoj se naknadi podnosio obrazac JOPPD. Prema Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obveza podnošenja JOPPD obrazaca prestaje s uplatom naknade za lipanj 2018.

Uplatni je račun je ostao jednak, a u pozivu na broj više neće trebati upisivati broj JOPPD-a.

Podaci za plaćanje:

Prihod državnog proračuna:
HR1210010051863000160

Poziv na broj odobrenja:
HR68  5118-OIB  poslovnog subjekta 

Novčanu naknadu i dalje treba obračunavati u svotama kako je to utvrđeno za pojedinog poslodavca.

U Minimaxu na prvom koraku obračuna plaće u dijelu Ostali podaci u polje Broj nezaposlenih invalida do ispunjenja kvote upišite broj osoba s invaliditetom za koje se treba izračunati naknada.

Obračunajte plaću redovnim putem. Kod zaključivanja plaće, u nalozima za plaćanje kreirat će se nalog za novčanu naknadu za zapošljavanje OSI.

U ovoj uputi