Isplata plaće na zaštićeni račun

Zaštićeni je račun, račun u banci na koji se uplaćuju samo sredstva izuzeta od ovrhe.

Po Ovršnom zakonu članak 172. izuzeti od ovrhe, tj primanja koja se uplaćuju na zaštićeni račun su:

 • primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
 • primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju
 • primanja po osnovi socijalne skrbi
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 • primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno
 • primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima
 • naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika
 • primanja po osnovi odličja i priznanja
 • rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno
 • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
 • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
 • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
 • novo (28.11.) novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božičnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima
 • novo (28.11.) sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore
 • novo (28.11.) novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom
 • novo (28.11.) dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima
 • novo (28.11.) pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima
 • novo (28.11.) naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze
 • novo (28.11.) sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat
 • novo (28.11.) sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava
 • novo (28.11.) nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima
 • novo (28.11.) sportske stipendije za sportaše s invaliditetom
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima

Obračun plaće

Ako imate na djelatniku podešen zaštićeni račun onda će se isplate plaće na zaštićeni račun pripremiti prema sljedećoj tablici:

Vrsta isplate

Vrsta bankovnog računa na koji se isplaćuje ovaj obračun – kada nije upisan zaštićeni račun
Veza sa zaštićenim računom - kada je upisan zaštićeni račun
Vrsta bankovnog računa
Nezaštićeni račun
Nezaštićeni račun

Zaštićeni račun

Redovni rad
tekući račundjelomičnodjelomično
Redovni rad - ostalotekući račundjelomičnodjelomično
Redovni rad - skraćeno zbog njege djeteta s poteškoćama u razvojutekući račundjelomičnodjelomično
Noćni radtekući račundjelomičnodjelomično
Dodatak za rad na slobodan dantekući račundjelomičnodjelomično
Dodatak za rad na slobodan dan - noćni radtekući račundjelomičnodjelomično
Dodatak za rad u inozemstvutekući račundjelomičnodjelomično
Pripravnosttekući račundjelomičnodjelomično
Ostali dodacitekući račundjelomičnodjelomično
Naknada - ostalotekući račundjelomičnodjelomično
Izvanredan dopusttekući račundjelomičnodjelomično
Naknada za zaštitu na radutekući račundjelomično
Naknade za obustavu rada krivnjom drugihtekući račundjelomičnodjelomično
Naknade za raskide po zakonutekući račundjelomičnodjelomično
Naknade za prekid rada vlastitom krivnjomtekući račundjelomičnodjelomično
Državni praznik / blagdantekući račundjelomičnodjelomično
Godišnji odmortekući račundjelomičnodjelomično
Godišnji odmor - drugotekući račundjelomičnodjelomično
Prekovremeni radtekući račundjelomičnodjelomično
Prekovremeni rad - ostalotekući račundjelomičnodjelomično
Prekovremeni noćni radtekući račundjelomičnodjelomično
Bolovanje do 42 danatekući računnema isplatecijeli neto
Bolovanje zbog ozljede na radutekući računnema isplatecijeli neto
Bolovanje do 42 dana - ostalotekući računnema isplatecijeli neto
Njega djece s posebnim potrebamatekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Porodiljni dopust za dijete s posebnim potrebamatekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Bolovanje zbog ozljede na radu na teret HZZO-atekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Bolovanje preko 42 dana - ostalotekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Bolovanje preko 42 danatekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Porodiljni dopust na teret HZZO-atekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Porodiljni dopust na teret MOBIMStekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Komplikacija u trudnoći na teret HZZO-atekući računnema isplatecijeli bruto - refundacija
Plaća u naravinema isplatenema isplatenema isplate
Prijevoz na posaotekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
Ostale naknade troškovatekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
Ostale naknade troškova - isplata na nezaštićenitekući računcijeli neoporezivi neto
nema isplate
Prigodna nagrada (regres, božićnica i sl.)tekući računnema isplate
cijeli neoporezivi neto
Obračun poreza - previšetekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
Troškovi prehrane - platio djelatniktekući račun
nema isplate
cijeli neoporezivi neto
Obustave - upisane na radnikutekući račun u minusumanjuju samo nezaštićeni iznosnema isplate
Ostali odbicitekući račun u minusumanjuju samo nezaštićeni iznosnema isplate
Obračun poreza - premalotekući račun u minusumanjuju samo nezaštićeni iznosnema isplate

Obračun OOP

Kod obračuna nekih vrsta isplate OOP-a postoji mogućnost podesiti da je ta isplata Jedini izvor prihoda. To utječe i na način isplate OOP-a.

Ako imate na djelatniku podešen zaštićeni račun onda će se isplate OOP-a na zaštićeni račun pripremiti prema sljedećoj tablici:

Vrsta isplate OOPVrsta bankovnog računa na koji se isplaćuje ovaj obračun - kada nije upisan zaštićeni računVeza sa zaštićenim računom - kada je upisan zaštićeni račun
Vrsta bankovnog računa
Nezaštićeni račun
Nezaštićeni račun
Zaštićeni račun
* Nagrade za športska natjecanja prema posebnim propisima (iznad 20.000,00)
žiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
* Ostali posebno nenavedeni primitci koje isplatitelji isplaćuju prema vlastitoj odluci osobama koje nisu kod njih u radnom odnosužiro račun ili tekući račun

žiro račun ili tekući račun

nema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnonema podjele
* Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša (ako plaćaju porez po odbitku)žiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnonema podjele
Nerezidenti (stranci za dohodak u RH) – za likovne, umjetniče, isl.žiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele
* Primici sportaša amateražiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
* Primici športskih sudaca i delegatažiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
* Primici za autorske honorarežiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
* Primici za autorske honorare umjetnikažiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
* Primitci po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, isl. po čl. 32, st. 3., t,1žiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
* Primitci trgovačkih putnika, agenata, tumača prevoditelja, isl. . Po čl. 32, st. 3., t,4žiro račun ili tekući računžiro račun ili tekući računnema podjele

* jedini izvor prihodadjelomičnodjelomično
Primici nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanjažiro račun ili tekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
Primici za sportske stipendiježiro račun ili tekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanježiro račun ili tekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
Primici u naravi osobama koje nisu u radnom odnosu kod davatelja. Po čl. 32., st.3., t.5..nema isplatenema isplatenema isplate

Obračun Službenog putovanja

Ako imate na djelatniku podešen zaštićeni račun, onda će se isplate putnih troškova na zaštićeni račun pripremiti prema sljedećoj tablici:

Isplate kod službenih putovanjaVrsta bankovnog računa na koji se isplaćuje ovaj obračun – kada nije upisan zaštićeni računVeza sa zaštićenim računom - kada je upisan zaštićeni račun
Vrsta bankovnog računaNezaštićeni računNezaštićeni računZaštićeni račun
dnevnica, kilometrina, ostali troškovitekući računnema isplatecijeli neoporezivi neto
U ovoj uputi