Plaća je formirana u Minimaxu, no kod uvoza izvoda ne predlože se konta

Kako bi se kod uvoza bankovnog izvoda automatski predložila konta plaća, nakon potvrde obračuna plaće klikom na Nalozi za isplatu potrebno je u Minimaxu formirati SEPA ISO datoteku i datoteku učitati u Internet bankarstvo.

Na taj će način na nalozima biti evidentiran isti poziv na broj na temelju kojeg će program kod uvoza bankovnog izvoda automatski predložiti i konta na redovima izvoda.

Ako naloge na Internet bankarstvu unosite ručno ili ih mijenjate, u tom će se se slučaju kod uvoza izvoda predložiti prijelazni konto i redove izvoda bit će potrebno ručno urediti.

U ovoj uputi