Knjiženje potraživanja na izlaznim računima i knjiženje uplata

Knjiženje potraživanja na izlaznim računima
 

Kad se potvrdi izlazni račun, program automatski izradi temeljnicu koja uspostavi potraživanje od kupca.

 • Konta za knjiženje potraživanja određena su šifrarniku Automatska konta , a zadana konta su 1200 za domaće kupce, 1210 za kupce iz EU i konto 1211 za kupce iz 3. zemalja
 • Program automatski odabere odgovarajući konto ovisno o državi kupca na izlaznom računu.

Konta za knjiženje potraživanja na automatskim temeljnicama izlaznih računa korisnik može sam promijeniti u Šifrarnici > Automatska konta pri čemu će promjena vrijediti za sve novo knjižene izlazne račune i neće promijeniti postojeća knjiženja.

Promjena konta potraživanja na unosu računa

Prilikom unosa izlaznog računa na tri načina je moguće izmijeniti konto potraživanja:

 1. Promjenom konta u automatskim kontima
  Ako u Šifrarnici > Automatska konta izmijenimo konta potraživanja koja su automatski postavljena, prilikom unosa računa automatski će se svi računi za sve stranke proknjižiti na konto potraživanja koji je unesen u automatskim kontima.
 2. Odabirom željenog načina plaćanja
  Kod unosa računa, ovisno o tome koji je način plaćanja odabran program automatski zatvori konto potraživanja koji je unesen u automatskim kontima te preknjiži iznos na konto koji je odabran za preknjiženje na načinu plaćanja.

  U Izlazni računi > Načini plaćanja možemo otvarati nove vrste načina plaćanja klikom na Novo te ako u dijelu Preknjižavanje potraživanja uključimo kvačicu na opciji Potraživanje nek se preknjiži, unesemo konto preknjižavanja ili stranku preknjižavanja, prilikom odabira te vrste plaćanja program će automatski iznos preknjižiti na taj konto.
  Ako je odabrana stranka preknjižavanja u tom slučaju će program preknjižiti na taj konto samo ako je na predlošku računa odabrana ta stranka.

 3. Ručnom izmjenom konta u temeljnici računa
  Zadnja opcija je da nakon unosa izlaznog računa ručno uredimo temeljnicu tako da kliknemo na Uredi te na ikonu olovke u retku knjiženja potraživanja te ručno izmijenimo konto na koji želimo da se taj račun proknjiži.

Zatvaranje potraživanja od kupca

1. Plaćanje računa na transakcijski račun organizacije. Plaćanje se knjiži preko bankovnog izvatka.

2. Plaćanje s gotovinom (u blagajnu) uredimo na sljedeći način:

 • Blagajnički primitak pri unosu računa

 Ako pri unosu računa već znamo da je kupac račun uplatio uplatom gotovine u blagajnu i odaberemo u Način plaćanja > Gotovina preko blagajne već pri knjiženju računa u polju Blagajna možemo odabrati blagajnu, u dijelu Blagajna naplata > Plaćanje izdanog računa i datum primitka.

S potvrđivanjem računa program uspostavi potraživanje od kupca na kontu 1200 (odnosno na onom kontu koji je određen u ŠifrarniciPrimici i izdaci za plaćanje računa) i istovremeno se napravi blagajnički primitak koji to potraživanje automatski zatvori.

Na potvrđenom računu nalazi se i kratica na blagajnički primitak.

 • Blagajnički primitak nakon izdavanja računa

Ako prilikom izdavanja računa ne odaberemo blagajnički primitak, plaćanja izlaznih računa preko blagajne zatvaramo na sljedeći način: knjiženje uplate kupca preko blagajne.

U ovoj uputi