Ulazni račun za kamate leasinga

Ulazni račun za kamate leasinga

Zaglavlje računa unesemo kao i kod svih ulaznih računa.

Dodavanje rashoda za kamate leasinga

  1. Odaberemo rashod za kamate leasinga. Ako rashoda nemamo kliknemo na Novo.
  2. Odaberemo konto (predlažemo za kamate otvorite analitički konto npr. 47310-Kamate leasinga).
  3.  Odredimo željene PDV značajke rashoda.
  4. Upišemo naziv rashoda (npr. Kamate leasinga)
  5. Unesemo da nam je veza Rashod.
  6. Kliknemo na Spremi i nastavimo sa standardnim unosom rashoda.
U ovoj uputi