Ulazni računi i euro

Na osnovnom pregledu Ulaznih računa preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.

Status plaćanja

Status plaćanja na pregledu ulaznih računa moguće je unositi ovisno o novčanoj jedinici u kojoj je modul. Ako je prikaz u modulu podešen na kn, moguće je uređivati status plaćanja za račune koji su u novčanoj jedinici HRK, ako je u €, moguće je uređivati status plaćanja za račune koji su u novčanoj jedinici EUR.

Novčana jedinica, knjiženje

Novčana jedinica na predlošku računa predlaže se ovisno o datumu računa (neovisno o tome je li formiran prijelaz na euro). Ako je datum računa iz 2023., program će predložiti novčanu jedinicu EUR.

U primjerima ako se za račun s datumom prometa i datumom računa iz 2023. odabere novčana jedinica HRK, kod potvrde računa program će javiti obavijest i račun neće biti moguće potvrditi dok se ne promijeni novčana jedinica.

U primjeru računa s datumom računa u 2023., a datumom prometa u 2022., račun će biti u EUR, a proknjižiti će se u HRK.

Račun s datumom računa i datumom prometa iz 2023. bit će potvrđen i proknjižen u EUR.

U primjeru kad je datum računa u 2022., datum prometa u 2023., a kao datum za PDV odabran je datum računa (2022.), knjiženje će se pripremiti u EUR, a iznos na zapisu za PDV u HRK.

U istom primjeru, da je za datum za PDV odabran datum prometa, i knjiženje i zapis za PDV bit će u EUR.

Budući da je datum za PDV moguće definirati na unosu ulaznog računa, na taj je način moguće odrediti u koje PDV razdoblje i u kojoj valuti će se račun upisati u PDV evidencije.

Novo automatsko knjiženje

Kod knjiženja ulaznog računa program gleda iz kojeg razdoblja je dokument, odnosno u koje razdoblje ide temeljnica prema datumima računa i prometa i prema tome ima informaciju koju novčanu jedinicu treba evidentirati na temeljnici i treba li preračunavati iznose.

Sukladno tome, na knjiženju UR dodano je automatsko knjiženje tečajnih razlika (pozitivnih i negativnih) pomoću kojeg se pripremi usklađena temeljnica kad program u pozadini vidi da ukupan iznos, zbog preračunavanja, neće biti usklađen.

U primjeru računa kojem je datum računa u 22., a datum prometa u 23., novčana jedinica na računu je u EUR, a račun se proknjiži u HRK. Kod formiranja redaka knjiženja na temeljnici, program preračunava iznose iz kuna i eure odvojeno za svaki redak, no ti se iznosi ne zbrajaju i zbog toga program pripremi knjiženje na konto tečajnih razlika kako bi se pripremila usklađena temeljnica. 

Predujmovi

Logika korištenja predujmova je proširena na način da je konačni račun u eurima moguće povezati s računom za predujam koji je izdan u kunama.

U takvim primjerima program preračunava ostatak predujma. Primjerice ako imamo račun za dani predujam u 2022. u HRK od kojeg je dio iskorišten u 2022. u HRK, i dio npr. u 2023. u EUR, program radi tako da zbroji iznose iskorištenih predujmova i na računu na kojemu želimo uzeti u obzir predujam, prikaže otvoreni iznos u novčanoj jedinici ovisno o datumu koji je na ulaznom računu. Ako koristimo predujam na računu s datumom iz 2022., iznos će se prikazati u kunama (čak i ako je dio predujma iskorišten u eurima), a ako ga koristimo na računu iz 2023. prikazat će otvoreni iznos u eurima.

Zbog korištenja predujmova u različitim novčanim jedinicama zbog preračunavanja može doći do situacija da ostane neki "neiskorišteni" iznos predujma. Kako se ti manji iznosi ne bi prikazivali kao neiskorišteni iznos predujmova, programski je podešeno da se iznosi manji od 0,01 centa ne prikazuju kao neiskorišteni.


Ulazni račun za razgraničenje troškova

U primjeru unosa računa za razgraničenje troškova koje počinje u jednoj novčanoj jedinici, a završava u drugoj, program će automatski pripremiti razgraničenja u odgovarajućim novčanim jedinicama ovisno o datumu temeljnice

Temeljnice za već unesene račune za razgraničenje troškova sistemski su ažurirane instalacijom verzije.

Ulazni računi s nalogom za plaćanje

Kod unosa računa s načinom plaćanja Nalog za plaćanje, program će pripremiti nalog u valuti ovisno o sistemskom datumu. To konkretno znači da će za naloge za plaćnje za račune kojima je datum računa i prometa u 2023., program pripremiti naloge u kunama (neovisno o datumu dospijeća), a od 1.1.23. novčana jedinica na nalozima bit će euro. Isto tako, ako se nakon 1.1.23. unosi račun s datumima u 2022. novčana jedinica na nalogu također će biti euro.

Program će u tim primjerima prikazati obavijest da je nalog konvertiran u eure i da će iznos biti ažuriran.

Ulazni račun s vezom na zalihe

U primjerima kad je primka unesena u 2022. u kunama, a UR u eurima, kod povezivanja UR i primke, primka će se vrednovati u odgovarajućoj novčanoj jedinici (u ovom primjeru u kunama).

Primljeni e-računi

Priprema predložaka e-računa iz pretinca za dokumente dopunjena je na način da će se predlošci računa, koji od 1.1.23. budu zaprimljeni u eurima, i u Minimaxu pripremiti u eurima.

U ovoj uputi