Obračun PDV-a - atipični PDV

Ako smo mali porezni obveznik koji je zaprimio ili izdao račun u zemlju EU ili 3. zemlju, onda je potrebno izraditi obračun PDV-a za primljene i izlazne račune te predati ZP i PDV-S obrazac.

Prije samog obračuna PDV-a potrebno je na Postavke organizacije > Razdoblja za PDV otvoriti novo razdoblje gdje označimo atipični obračun PDV-a. Uputu možete pronaći OVDJE.

Ulazni računi

Prilikom unosa ulaznog računa od dobavljača iz EU i 3. zemalja, program će nam predlagati rashode koji imaju i oporezive stope PDV-a. Osim što nam stopa PDV-a treba biti opća, snižena ili niža, još je potrebno da na postavkama rashoda označimo Samooporezivanje i uklonimo kvačicu da se PDV odbija.


Kada potvrdimo unos ulaznog računa iz EU, u Knjigovodstvo > Obračun PDV-a za pripadajuće razdoblje program će pripremiti PDV-S obrazac, a u obračunu PDV-a obračunat će se samo obveza za PDV (polja II. 8., 9. ili 10)Račun će se također prikazati u Knjizi URA i u Knjizi IRA

Kada potvrdimo unos ulaznog računa iz 3.zemlje, onda nam program te račune prikaže u PDV obrascu u poljima II.11., 12., ili 13. i računi se prikažu u knjizi IRA i URA

NAPOMENA: Na ulaznim računima iz 3. zemlje potrebno je na rashodu označiti da se radi o usluzi. 

Izlazni računi

Prilikom izdavanja računa kupcu u EU program pripremi ZP obrazac račun se evidentira u knjizi IRA te prikaže u obračunu PDV-a pod I./3. ili I./4.

Računi izdani u 3. zemlje prikažu se u PDV obrascu pod I./5. ili I./9. ovisno o tome radi li se o robi ili usluzi te se također prikažu u knjizi IRA.

U ovoj uputi