Vođenje zaliha po serijama (serijski brojevi)

Minimax omogućuje vođenje zaliha po serijama i serijskim brojevima.

Postavke za vođenje zaliha po serijama moguće je urediti na dva načina:

Postavke serije u postavkama organizacije 

Ako je modul zaliha već aktiviran postavke za serijske brojeve možete urediti u Postavke organizacije > Organizacija gdje u dijelu Zalihe i Ostalo možemo odrediti:

  • unos serija na artiklima - ako je uključena kvačica, omogućen je unos serije na Primkama
  • unos serijskih brojeva na artiklima - ako je uključena kvačica, omogućen je unos serijskih brojeva na Izdavanjima

Postavke serije u modulu Zaliha

Ako modul zaliha još nismo aktivirali, to možemo napraviti na sljedeći način.

  • U modulu prilikom aktivacije dodamo kvačicu na polju Upravljanje artikla po serijama (navedena postavka prikaže se nakon odabira i unosa skladišta)

Odabrana odluka nije konačna, kasnije se može promijeniti u postavkama organizacije.

Unos serijskih brojeva na artiklima

Kada označimo da zalihe želimo voditi po serijskim brojevima, time omogućimo unos serija ili serijskih brojeva u Šifrarnik Artikli na pojednačnom artiklu.

U Minimaxu imamo mogućnost skupnog uređivanja artikala koje možemo skupno obrisati ili skupno uređivati. Tu funkcionalnost možemo iskoristiti ako za više artikala naknadno želimo mijenjati postavke za unos serijskih brojeva i serija.

Unos serije i serijskih brojeva

1. Kod unosa početnog stanja i primke ispunjavanjem polja „serija“ imat ćemo evidenciju zalihe koju smo primili preko određene serije.

  • Zapis može biti proizvoljna kombinacija brojeva i slova što omogućuje upis specifičnih oznaka kao što su LOT oznake, a kod toga ne upisujemo serijske brojeve.

Što je LOT?

  • Svaka namirnica koja je u prometu mora imati navedenu oznaku serije (LOT). Za seriju (LOT) računa se jedinica namirnice u prometu koja je prerađena, napravljena ili pakirana pod istim uvjetima u praktički istim omjerima.
  • Seriju (LOT) odredi proizvođač, prerađivač,onaj koji pakira namirnicu ili prvi prodavač sa sjedištem u EU.
  • Serija (LOT) mora jasno i vidljivo biti označena slovom L brojem serija koji zajedno omogućuju identifikaciju namirnice. Slovo L nije potrebno ukoliko se serija (LOT) jasno razlikuje od drugih oznaka na etiketi.


2. Kod unosa izdavanja za artikl koji ima uključenu kvačicu za unos serijskih brojeva, ispunimo polje Serijski broj.

  • Serijski broj upišemo samo kod prometa izdavanje
  • Na izdavanju program prikaže samo serije koje imaju zalihu
  • Izdavanje možemo kopirati u račun. Podaci o seriji i serijskom broju automatski se prepišu na račun i vidljivi su u redu kod artikla.

Postavke ispisa

Da bi se podaci o seriji i serijskom broju ispisali na računu u Postavke organizacije > Ispisi na vrsti ispisa u dijelu Ostale postavke potrebno je uključiti kvačice za ispis serije i serijskog broja.

U ovoj uputi