KPI - evidentiranje kompenzacije

Kod zatvaranja računa preko bilateralne kompenzacije, program je do sada takve račune evidentirao u KPI kao primitak / izdatak preko računa.

Doradom je napravljeno da se takvi računi u KPI evidentiraju kao primici / izdaci u naravi.

U ovoj uputi