Numeracija dokumenata

U programu se dokumenti numeriraju automatski unutar kalendarske godine za svaku vrstu dokumenata posebno.

Odvojenu numeraciju možemo odrediti za više dokumenata:

 • izlazne račune,
 • ulazne račune,
 • ponude.

Primjer: na izlaznim računima odredimo odvojenu numeraciju za domaće račune, račune u EU, račune za avans i storna računa.

Automatsko numeriranje

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Numeracija dokumenata.


 2. Kliknemo na tipku Novo.

 3. Odaberemo vrstu dokumenta: izlazni računi, ulazni računi, ponude.
 4. Upišemo šifru:
  prikazuje dio broja dokumenta koji dolazi nakon dodijeljenog broja dokumenta (npr. ako za Izlazni račun stavite šifru -01-1, tada će Vam broj izlaznog računa izgledati 1-01-1, 2-01-1, itd.). Šifra se prikazuje u padajućem izborniku kod izbora numeracije na određenom dokumentu. Ako za ulazni račun upišete šifru 01-01, tada će Vam broj ulaznog računa izgledati 01-01-20XX-01, 01-01-20XX-02). Kod numeracije ulaznih računa godina računa i redosljed su sistemske oznake koje program dodijeli automatski. 
 5. Upišemo naziv:
  tu možemo upisati naziv dokumenta za koji Vam je potrebna određena numeracija, to je korisno ako radite više posebnih numeracija za Izlazne račune, npr. uobičajeni izlazni račun, račun za predujam i slično onda pod naziv upišemo za što smo napravili određenu numeraciju. Naziv se prikaže u padajućem izborniku kod izbora numeracije prilikom izrade određenog dokumenta.
 6. Pojednostavljeni račun: uključimo kvačicu ako uređujemo postavke numeracije za fiskalne račune i želimo podesiti ispis POS računa.
 7. Odaberemo analitiku koja će se predložiti zajedno s odabranom numeracijom na unosu prometa. Unos analitike nije obavezan, već to možete odabrati ako ste otvorili analitiku u Šifrarnici > Analitike
 8. Neka se predloži: kvačicom označimo onu vrstu numeracije koju najčešće koristimo na nekoj vrsti dokumenta. Ta numeracija će nam se odmah prikazivati prilikom izrade izlaznog računa/ponude/ulaznog računa, ostale numeracije možemo birati iz padajućeg izbornika.
 9. Broj za referencu: koristi se na platnim nalozima i bankovnim izvacima (zatvaranje stavaka). Ako ne znate što upisati pod referencu, možete staviti 00.
 10. Upotreba: ako maknemo kvačicu, kod unosa računa program neće predlagati tu numeraciju. Tu funkciju koristimo kad numeraciju više ne trebamo / ne koristimo. 

Ručno numeriranje

Ova vrsta numeriranja namijenjena je knjiženju već izdanih računa (u drugom programu), tako da kod ručnog numeriranja program ne pripremi temeljnicu izlaznog računa, već samo temeljnicu u glavnoj knjizi.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Numeracija dokumenata.
 2. Kliknemo Novo.
 3. Odaberemo vrstu dokumenta: izlazni računi.
 4. Način numeracije: odaberemo ručni unos.
 5. Upišemo naziv: naziv dokumenta koji se prikaže u padajućem izborniku kod izbora numeracije na dokumentu.
 6. Odaberemo analitiku koja će se predložiti zajedno s odabranom numeracijom na unosu prometa.
 7.  Neka se predloži: kvačicom označimo onu vrstu numeracije koju najčešće koristimo na nekoj vrsti dokumenta. 
 8. Broj za referencu: program ju uzima u obzir na platnim nalozima i bankovnim izvacima (zatvaranje stavaka). 
 9. Upotreba: ako maknemo kvačicu, kod unosa računa program neće predlagati tu numeraciju. Tu funkciju koristimo kad numeraciju više ne trebamo / ne koristimo.

Kod ručnog numeriranja program ne provjerava niti predlaže sljednost numeriranja, stoga budite oprezni kod unosa brojeva. Ručno numeriranje nije moguće za POS račune. 

Djelovanje numeracije

Ako u Numeraciji dokumenata imamo bar jedan zapis za pojedinu vrstu dokumenata, kod unosa te vrste dokumenta prikazat će se polje Numeracija.

Kod unosa dokumenta možemo odabrati vrstu numeracije, a prema zadanim postavkama bit će već postavljena ona za koju smo odlučili "da se predlaže".

Dokumenti se automatski numeriraju unutar svake knjige u obliku Broj računa/ponude-šifra (na primjer 1-01-1).

Na pregledu Izlaznih računa/Ponuda/Ulaznih računa nalaze se svi dokumenti bez obzira na vrstu numeracije, a ako želimo prikazati dokumente samo određene numeracije potrebno je ići na Napredna pretraga i u polju Numeracija odabrati onu za koju želimo da se nam se dokumenti prikazuju i zatim kliknuti Nađi.

U slučaju da numeraciju više ne trebamo, kod zapisa „upotreba“ maknemo kvačicu. Ako odstranimo kvačicu program kod izdavanja računa neće više predlagati tu numeraciju.

U ovoj uputi