API - upute za programere

Minimax API je RESTful internet usluga, koja omogućava povezivanje s vanjskim aplikacijama različitih namjena. Omogućava upotrebu određenog niza funkcija, koje su ugrađene u program Minimax.

Tehnička dokumentacija za Minimax API na raspolaganju je na sljedećoj poveznici: https://moj.Minimax.hr/HR/API

Korištenjem API-a suglasni ste s Minimax API uvjetima korištenja.

 

Autentifikacija korisnika

Za autentifikaciju korisnika koji će koristiti API potrebno je napraviti novog korisnika u SAOP korisničkom računu.
Prijavimo se u SAOP korisnički račun te se spustimo na dno ekrana do dijela Lozinke za pristup vanjskim aplikacijama. Izaberemo Nova aplikacija. Unesemo sljedeće podatke: ime aplikacije (proizvoljno), korisničko ime (proizvoljno, jedinstveno), lozinka (proizvoljna, jedinstvena), ponovite prethodno unesenu lozinku.

 

Adrese

API: https://moj.minimax.hr/HR/api/api

AUTH: https://moj.minimax.hr/HR/AUT/oauth20/token

 

Testiranje preko sučelja

API metode možete također testirati preko preglednika na stranici tehnička dokumentacija API.

Kao prvu metodu za testiranje možete pozvati metodu GET MyOrganisations koja vraća sve organizacije do kojih imate pristup.

  1. Na pregledu metode u polju Request kliknite na gumb Test API.
  2. Kliknite na Add auth headers da biste se autentificirali.
  3. Kliknite na gumb Send.
  4. Prikazat će se pop-up prozor s rezultatima upita.

 

Registracija developera programskog rješenja

Prije početka povezivanja aplikacije i Minimaxa potrebno se obratiti korisničkoj podršci Minimaxa (preko zahtjeva za pomoć u Minimaxu ili preko podrska@saop.hr), da omogući pristup Vašoj aplikaciji (registrira se korisnik za developera).

 

Primjer programskog rješenja

Za autentifikaciju koristi se protokol OAuth2 (članak OAuth 2 Simplified) (obvezno koristiti grant_type=password).

Prvo se prijavite u AUT s podatcima korisnika - developera (id korisnika i lozinkom korisnika) te s korisničkim imenom i šifrom, koju ste napravili u SAOP korisničkom računu (vidi Autentifikacija korisnika) da dobijete token.
Token koristite pri pozivu metode API.

Primjer u PHP-u:

<?php

$params = array(
'client_id'=> 'ClientId',
'client_secret'=> 'ClientPassword',
'grant_type'=> 'password',
'username'=> 'UserName',
'password'=> 'UserPassword',
'scope' => 'minimax.si'
);

$request = array(
'http' => array(
'method'=> 'POST',
'header'=> array(
'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
),
'content'=> http_build_query($params),
'timeout'=> 10,
)
);
if (!$response = file_get_contents('https://moj.minimax.si/SI/aut/oauth20/token', false, stream_context_create($request))) {
die('auth error');
}
$token = json_decode($response);

$request = array(
'http' => array(
'method'=> 'GET',
'header'=> 'Authorization: Bearer ' . $token->access_token,
'timeout'=> 10,
)
);
if (!$response = file_get_contents('https://moj.minimax.si/SI/api/api/currentuser/orgs', false, stream_context_create($request))) {
die('orgs error');
}
$orgs = json_decode($response, true);
print_r($orgs);

U ovoj uputi