Nova kalendarska godina - najčešća pitanja

Prelaskom u novu kalendarsku godinu rad u programu nastavlja se neometano, odnosno moguće je knjižiti dokumente koji se još odnose na 2022., kao i one koji se odnose na 2023.

Za korisnike koji imaju računovodstvenu licencu važno je napomenuti da je podatke moguće unositi iako poslovna godina nije zaključena, odnosno prijenos u novu poslovnu godinu moguće je napraviti naknadno prema OVOJ uputi čime će se formirati početno stanje sa svim knjiženjima iz 2022. koja su formirana prije zaključka.

Prijelaz u novu poslovnu godinu za licence poslovanja moguće je napraviti prema OVOJ uputi.

Numeracija

Prelaskom u novu godinu, numeracije se „resetiraju“ i kreću ponovno od broja 1 – to se odnosi na sistemske numeracije i postojeće numeracije koje se nastavljaju koristiti i u sljedećoj godini za izlazne račune, ulazne račune i ponude.

U skladu s tim, a budući da numeraciju definira kombinacija datuma računa i datuma prometa, u nastavku su tablično prikazane kombinacije datuma koje daju koju numeraciju za izlazne i ulazne račune i kako se u kojem primjeru definira prihod / rashod i PDV. 

Primjer se odnosi na organizaciju koja je mjesečni obveznik PDV-a; za organizacije koje nisu u sustavu PDV-a neće se evidentirati podatak za PDV, ostalo sve vrijedi isto.

Izlazni računi

U modulu Izlazni računi prikazuju se računi za zadnjih godinu dana, ne po kalendarskoj godini, već računi izdani unatrag godinu dana. Račune sa starijim datumom moguće je pregledati klikom na Napredna pretraga.

Ovisno o kombinaciji datuma računa i datuma prometa definirana je numeracija za račune koja će biti na izlaznom računu. Numeracija za novu kalendarsku godinu pokrenut će se tek kada su na računu datum računa i datum prometa iz 2023. Kako se u kojoj kombinaciji datuma definiraju numeracija, prihod i PDV prikazano je u tablici:

datum računa 15.12.22.
datum prometa 2.1.23.

datum računa 2.1.23.

datum prometa 15.12.22.
datum računa 2.1.23.
datum prometa 2.1.23.
datum računa 15.12.22.
datum prometa 15.12.22.
numeracija od 2022.
pdv 12/22
prihod 12/22
numeracija od 2022.
pdv 12/22
prihod 12/22
numeracija za 2023.
pdv 1/23
prihod 1/23
numeracija od 2022.
pdv 12/22
prihod 12/22

Ako na postavkama numeracije nemate definiranu numeraciju za izlazne račune, odnosno računi se numeriraju sistemskom numeracijom, kod potvrđivanja prvog računa s datumom računa i prometa iz 2023., program će automatski resetirati numeraciju i račun numerirati brojem 1.

Ako na postavkama organizacije imate definiranu šifru, npr. -1-1, i odgovara Vam se da i u 2023. nastavi takva numeracija računa, u tom slučaju nije potrebno ažurirati postavke numeracije, već će program automatski, sukladno unesenom datumu računa i prometa, resetirati numeraciju i krenuti s brojem 1 za 2023.

Ako želite da izlazni računi imaju drugačiju numeraciju ili je u šifri numeracije unesena npr. šifra -2022, to znači da će se ta šifra nastaviti i na računima u 2023. godini. Ako za 2023. želite novu numeraciju, potrebno je na Postavkama organizacije > Numeracija unijeti novu numeraciju sa željenom šifrom i kod prvog ispostavljanja računa s novom numeracijom, program će tražiti da upišete početni broj za tu numeraciju.

Ako želite da se ta nova numeracija predlaže prilikom budućih izdavanja izlaznih računa, potrebno je uključiti mogućnost neka se predloži.

Napomena: ako mogućnost automatskog predlaganja uključite odmah, obratite pažnju ako ćete izdavati račune s kombinacijom datuma kojom se nastavlja numeracija od 2022. Kako bi se nastavila sljednost brojeva numeracije iz 2022., na predlošku računa bit će potrebno ručno odabrati numeraciju koja je vrijedila za račune iz prethodne godine. U suprotnom će ta nova numeracija biti definirana kao još jedna numeracija od 2022.

U slučaju da izdate račun s numeracijom koja Vam ne odgovara, na već izdanom računu numeraciju nije moguće mijenjati, već će biti potrebno račun otkazati i obrisati te ga ponovno formirati sa željenom numeracijom. Pri tome je važno imati na umu da je moguće brisati samo zadnji numerirani račun.

Novčana jedinica

Sukladno prijelazu na novu novčanu jedinicu euro, kod prijelaza iz 2022. u 2023. program će ovisno o datumu računa (neovisno o tome je li formiran prijelaz na euro), na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti.

Detaljnije o funkcionalnostima povezanima s eurom i primjerima izlaznih računa možete pročitati OVDJE.

Ulazni računi

U modulu Ulazni računi prikazuju se računi za zadnjih godinu dana, ne po kalendarskoj godini, već računi unatrag godinu dana. Račune sa starijim datumom moguće je pregledati klikom na Napredna pretraga.

Ovisno o kombinaciji datuma računa i datuma prometa definirana je numeracija koja će biti na ulaznom računu. Numeracija za novu kalendarsku godinu pokrenut će se kada je na računu datum prometa iz 2023. Kako se u kojoj kombinaciji datuma definiraju numeracija, rashod i PDV prikazano je u tablici:

datum računa 15.12.22.
datum prometa 2.1.23.

datum računa 2.1.23.

datum prometa 31.12.22.
datum računa 2.1.23.
datum prometa 2.1.23.
datum računa 15.12.22.
datum prometa 15.12.22.
numeracija za 2023.
pdv 12/22
rashod 1/23
numeracija od 2022.
pdv 1/23
rashod 12/22
numeracija za 2023.
pdv 1/23
rashod 1/23
numeracija od 2022.
pdv 12/22
rashod 12/22

Ako na postavkama numeracije nemate definiranu numeraciju za ulazne račune, odnosno računi se numeriraju sistemskom numeracijom, kod potvrđivanja prvog ulaznog računa s datumom prometa iz 2023., program će automatski račun numerirati sukladno godini prometa, pr.: 2022-1.

Ako na postavkama imate definiranu numeraciju ulaznih računa i odgovara Vam da se ista nastavi i u 2023., u tom slučaju nije potrebno ažurirati postavke numeracije, već će program automatski, sukladno unesenom datumu prometa, resetirati numeraciju i krenuti s brojem 1 za 2023.

Ako želite da ulazni računi u 2023. imaju drugačiju numeraciju od one koju ste postavili za 2022., vrijedi isto kao za izlazne račune. Na Postavkama organizacije > Numeracija potrebno je unijeti novu numeraciju sa željenom šifrom i ako odmah označite da se ta numeracija predlaže, prilikom unosa računa za koji se treba nastaviti sljednost brojeva numeracije od 2022., na predlošku ulaznog računa potrebno je obratiti pažnju da je odabrana odgovarajuća numeracija.

Novčana jedinica

Sukladno prijelazu na novu novčanu jedinicu euro, kod prijelaza iz 2022. u 2023. program će ovisno o datumu računa (neovisno o tome je li formiran prijelaz na euro), na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti.

Detaljnije o funkcionalnostima povezanima s eurom i primjerima ulaznih računa možete pročitati OVDJE.

Ponude

Ako na postavkama numeracije nije definirana ručna numeracija za ponude, odnosno ako se ponude numeriraju sistemskom numeracijom, za ponudu za koju je datum ponude u 2023., program će automatski resetirati numeraciju i ponudu numerirati brojem 1.

Ako na postavkama imate definiranu numeraciju za ponude i odgovara Vam da se ista nastavi i u 2023., u tom slučaju nije potrebno ažurirati postavke numeracije, već će program automatski, za ponudu za koju je datum ponude u 2023., resetirati numeraciju i krenuti s brojem 1 za 2023.

Ako želite da ponude u 2023. imaju drugačiju numeraciju od one koju ste postavili za 2022., na Postavkama organizacije > Numeracija potrebno je unijeti novu numeraciju sa željenom šifrom i kod prvog ispostavljanja ponude s novom numeracijom, program će tražiti da upišete početni broj.

Pregled poslovanja pomoću grafikona

Na ulaznoj stranici programa na pregledu poslovanja po grafikonima moguće je pregledavati podatke za posljednjih 30 dana ili posljednjih 12 mjeseci (nije moguće podesiti pregled po kalendarskim godinama).

U grafikonima u kojima se prikazuju usporedni podaci po godinama, formiranjem prijelaza u novu poslovnu godinu, ažurirat će se i godine za pregled i usporedbu.  

Prijelaz u novu godinu poslovanja za licence poslovanja bez knjigovodstvenih podataka moguće je napraviti prema OVOJ uputi, a knjigovodstveno zaključivanje poslovne godine korisnici računovodstvenih licenci mogu napraviti prema OVOJ uputi.

U ovoj uputi