Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu (OSS)

Od 1. srpnja 2021. primjena MOSS-a (Mini One Stop Shop) proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te MOSS postaje OSS (eng. One Stop Shop). Svrha ovog elektroničkog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su isporuke oporezive.

Primjena navedenih postupaka predstavlja mogućnost, a ne obvezu poreznih obveznika. Više o primjeni i uvjetima postupka možete pročitati OVDJE. Porezni obveznici koji su odlučili primjenjivati posebne postupke mogli su se prijaviti za primjenu već od 1. travnja 2021., bez obzira što su izmjene Zakona o PDV-u stupile na snagu 1. srpnja 2021. Porezni obveznici koji ne izaberu primjenu posebnih postupaka obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju. 

Za one porezne obveznike koji odluče primjenjivati posebne postupke, u programu smo omogućili evidentiranje knjiženja PDV-a po stopama država članica, a naknadno će biti omogućena i priprema obrasca e-trgovina. Više o podešavanju postavki za pripremu knjiženja pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi