Kalkulacija prodajne cijene na primki

Kod unosa primke imamo mogućnost izračuna prodajne cijene.

U izborniku Poslovanje > Zalihe > Novo > Primka.

Prikaz polja za izračun prodajne cijene.

U postavkama organizacije (izbornik Postavke > Organizacija) u polju Unos prodajnih cijena u zalihama dodamo kvačicu. Na temelju te postavke program kod unosa primki prikaže i polje  za izračun prodajne cijene.

Unos retka primke

  1. Količina: unesemo količinu.
  2. Cijena: unesemo nabavnu cijenu bez možebitnih popusta.
  3. % popusta: unesemo možebitni postotak popusta koji nam je dao dobavljač.
  4. % marže: unesemo postotak marže.
  5. Prodajna cijena: izračuna se iz unosa za brojeve 2,3 i 4. Ako ju upišemo, preračunaju se i ostale vrijednosti.

U šifranike artikala program prenese zadnju potvrđenu cijenu na primki.

U ovoj uputi