Naknade za korištenje prava vezanih uz trudnoću i porod

Naknade za korištenje prava vezanih uz trudnoću i porod u programu se mogu isplatiti pomoću sljedećih obračunskih redaka:

  • Rodiljni dopust na teret HZZO-a (5203)
  • Roditeljski (i očinski) dopust na teret MOBIMS (5204)
  • Komplikacija u trudnoći na teret HZZO-a (5207)

Za jednostavniji odabir u nazivima ovih vrsta isplate je i pripadajuća šifra JOPPD obrasca, tako da je isplatu moguće odabrati upisivanjem ili šifre ili naziva vrste isplate u predviđeno polje za odabir vrste isplate.

Naknadu plaće za vrijeme dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju moguće je isplatiti preko obračunskih redaka:

  • Njega djeteta s težim smetnjama u razvoju (do 8. godine) (5210)
  • Njega djeteta s težim smetnjama u razvoju (pola r.vr.) (5211)

I za odabir ovih vrsta isplata u predviđeno polje moguće je upisati ili šifru ili naziv vrste isplate.

Upisivanjem potrebnih parametara za obračun (broj jedinica, datum) i klikom na Potvrdi, odabrana isplata bit će uvrštena na obračun plaće. Kad se neka od ovih vrsti isplate obračuna za cijeli mjesec, tj. za ukupan fond sati, na sljedećim obračunima program će automatski predložiti prethodno odabranu vrstu isplate opet za cijeli mjesec.

U ovoj uputi