Neisplaćena plaća

Obračun neisplaćene plaće radi se na Plaće > Obračun plaća.

Kad kliknete na Nova plaća > Uredi otvori se mogućnost odabira vrste obračuna plaće. Za obračun neisplaćene plaće odaberite drugu mogućnost Neisplaćena plaća.
 

U tom slučaju prikaže se i novo polje Pripremi naloge za plaćanje doprinosa. Ako to polje ostavimo označeno, onda će nam se pripremiti nalozi za plaćanje doprinosa te poreza i prireza. Ako uklonimo kvačicu kod Pripremi naloge za plaćanje doprinosa, tada se nalozi za plaćanje doprinosa, poreza i prireza neće pripremiti.
Prilikom obračuna neisplaćene plaće, obračun svakog pojedinog djelatnika potrebno je urediti kao da imamo redovan obračun plaće jer kada se plaća naknadno isplaćuje, onda ne postoji mogućnost uređivanja isplata radnicima.

Kada završimo uređivanje, spremimo podešavanja i napravimo obračun plaće, kod neisplaćene plaće se uz IP1 pripreme i obrasci NP1 koje možemo i ispisati. Nalozi za isplatu neto plaće neće se pripremiti.
Potvrdom obračuna neisplaćene plaće pripremi se temeljnica obračuna plaće, dok se prilikom naknadne isplate neisplaćene plaće temeljnica neće pripremiti.

Status ovakve plaće na Plaće > Obračun plaće je Knjižena - Neisplaćena.Program automatski pripremi i JOPPD obrazac sukladno neisplaćenoj plaći.

U ovoj uputi