Ulazni računi - početne postavke

Ulazni račun je dokument koji nam dobavljač isporučuje za pruženu uslugu, isporučenu robu ili materijal i za dane predujmove. Prilikom unosa ulaznog računa program samostalno pripremi knjiženja - temeljnicu u dvojnom knjigovodstvu i zapise u PDV evidenciji te platni nalog.

Postavke prije unosa ulaznog računa

 1. Unesemo stranke preko izbornika Šifrarnici > Stranke.
  • Stranke možemo unijeti iz javne baze ili drugih aplikacija (pogledaj Uvoz šifrarnika stranki).
  • Stranke možemo  unijeti prilikom unosa ulaznog računa klikom na znak +.
 2. Postavke rashoda
  • U Šifrarniku Rashoda već je upisan velik broj rashoda koje možemo prilagoditi svojim potrebama (promijeniti konto knjiženja, postavke PDV-a, preimenovati, otvoriti nove troškove ili ih brisati)
  • Ako željenog rashoda nema u padajućem izborniku, rashod možemo unijeti u šifrarnik na unosu ulaznog računa klikom na znak +.

U izborniku Poslovanje > Ulazni računi možemo:

 • Unositi podatke o ulaznim računima
 • Knjižiti ulazne račune u dvojno knjigovodstvo i knjige PDV-a
 • Pripremiti platni nalog
 • Povezati ulazni račun s osnovnim sredstvom
 • Povezati ulazni račun sa zalihama
 • Pregledavati podatke u unesenim ulaznim računima

Kako će se ulazni račun knjižiti, ovisi o:

 1. Rashodu kojeg odaberemo na retku ulaznog računa. Rashod određuje:
  • Konto rashoda
  • Način upisa u poreznu evidenciju (stopa PDV-a, neoporezivo, oslobođeno, samooporezivanje, ...) i
  • Možebitnu poveznicu računa s pomoćnim evidencijama (na primjer kod zaliha s primkom, kod osnovnih sredstava s registrom osnovnih sredstava).
  • Više o Šifrarniku Rashodi.
 2. Postavke u šifrarniku  Automatska konta. Automatska konta određuju:
  • Konta za knjiženje obveza prema domaćem, EU ili inozemnom dobavljaču, a program kod potvrde računa  automatski odabere konto knjiženja ovisno o državi koju dobavljač ima odabranu u šifrarniku.
  • Konto za knjiženje PDV-a (s obzirom na stopu i druge postavke odabranog rashoda).
  • Više o Šifrarniku Automatska konta.

Osnovne mogućnosti kod knjiženja ulaznog računa:

U ovoj uputi