Ulazni računi - početne postavke

Ulazni račun dokument je koji nam dobavljač isporučuje za pruženu uslugu, isporučenu robu ili materijal i za dane predujmove. 

U izborniku Poslovanje > Ulazni računi možemo:

 • Unositi podatke o ulaznim računima
 • Knjižiti ulazne račune u dvojno knjigovodstvo i knjige PDV-a
 • Pripremiti platni nalog
 • Povezati ulazni račun s osnovnim sredstvom
 • Povezati ulazni račun sa zalihama
 • Pregledavati podatke u unesenim ulaznim računima

Prije aktivacije modula ulaznih računa potrebno je definirati postavke koje utječu na funkcioniranje modula. Podešavanja nisu konačna, kasnije ih je moguće promijeniti u postavkama organizacije.

U početnim postavkama možemo definirati broj dana za dospijeće i odabrati prijepis rashoda iz sustava ili iz druge organizacije (opciju za prijepis iz druge organizacije odaberemo ako smo na nekoj organizaciji prilagodili šifrarnik rashoda pa želimo da se na drugoj organizaciji prepišu postavke tog šifrarnika).

Postavke prije unosa ulaznog računa

 1. Unos stranke
  • U izborniku Šifrarnici > Stranke stranke možemo unijeti iz javne baze ili uvesti.
  • Stranke možemo unijeti i prilikom unosa ulaznog računa klikom na znak + pokraj polja Dobavljač.
 2. Postavke rashoda
  • U Šifrarniku > Rashoda već je sistemski upisan velik broj rashoda koje možemo prilagoditi svojim potrebama (promijeniti konto knjiženja, postavke PDV-a, preimenovati). Ako željenog rashoda nema šifrarniku, novi rashod unosimo klikom na Novo.
  • Rashod možemo unijeti i prilikom unosa ulaznog računa klikom na znak pokraj polja za odabir rashoda.

Koja je razlika između šifrarnika konta i šifrarnika rashoda u vezi s ulaznim računima?

Ulazne račune možemo knjižiti samo preko rashoda koje imamo u šifrarniku rashoda.

Rashodi koje imamo u šifrarniku rashoda predlošci su za knjiženje ulaznih računa u knjigovodstvene i porezne evidencije, gdje je za svaki rashod određen konto knjiženja, postavke za PDV i možebitne poveznice na druge dokumente, tj. evidencije (npr. osnovno sredstvo, zalihe i dr.).

Ako u šifrarniku konta imamo unesen neki konto, to ne znači da ga možemo odabrati na ulaznim računima, odnosno za svaki konto na koji želimo knjižiti na ulaznim računima, moramo u šifrarniku rashoda imati upisan odgovarajući rashod gdje je određen taj konto i ostale postavke za knjiženje.

Knjiženje ulaznih računa

Potvrdom ulaznog računa program pripremi temeljnicu s knjiženjima u dvojnom knjigovodstvu i zapise u PDV evidenciji (ako je organizacija PDV obveznik).

Kako će se ulazni račun proknjižiti ovisi o:

 1. Rashodu koji odaberemo na retku ulaznog računa.
  Rashod određuje:
  • konto knjiženja,
  • način upisa u poreznu evidenciju (stopa PDV-a, neoporezivo, oslobođeno, samooporezivanje...) i
  • možebitnu poveznicu računa s drugim dokumentima (na primjer kod zaliha s primkom, kod osnovnih sredstava s registrom osnovnih sredstava).
 2. Postavkama u šifrarniku Automatska konta.
  Automatska konta određuju:
  • konta za knjiženje obveza prema domaćem, EU ili inozemnom dobavljaču (program kod potvrde računa automatski odabere konto knjiženja ovisno o državi koja je odabrana u šifrarniku stranke; ako nam neko automatsko knjiženje ne odgovara, možemo promijeniti konto u šifrarniku automatskih konta, no valja imati na umu da će se ta promjena odnositi na sva buduća knjiženja),
  • konto za knjiženje PDV-a (s obzirom na stopu i druge postavke odabranog rashoda).

Osnovne mogućnosti u modulu ulaznih računa:

U ovoj uputi