Zalihe - dorada zavisnih troškova

S instalacijom ove verzije dorađeni su zavisni troškovi u modulu zaliha.

Organizacije koje imaju potrebu unosa i obračuna zavisnih troškova kod nabave roba ili materijala, tu funkcionalnost mogu uključiti na postavkama organizacije u dijelu Zalihe.

Na organizacijama koje su do sada unosile zavisne troškove u zalihama, na postavkama organizacije sistemski je uključena kvačica za unos zavisnih troškova.

Ako je potrebno, tu opciju možete naknadno promijeniti klikom na Postavke organizacije > Organizacija > Uredi isključivanjem kvačice u polju za unos zavisnih troškova.

Ako je kvačica isključena, na unosu primke neće se prikazivati polja za unos zavisnih troškova.

Na organizacijama na kojima je kvačica uključena i koje unose zavisne troškove, u zaglavlju primke od stranke ažuriran je raspored i logika popunjavanja polja i sada se vrijednost robe i materijala prikazuje odvojeno od vrijednosti zavisnih troškova. Postotak zavisnih troškova program preračuna sukladno vrijednosti primke i zaokruži na dvije decimale. 

U polju Vrijednost primke zbrojena je vrijednost robe i materijala i vrijednost zavisnih troškova.

Kod povrata artikala, vrijednost artikala s negativnom koilčinom evidentira iz redova primke u polju Vrijednost povrata / storno, a u polju Ukupna vrijednost program onda izračuna ukupnu vrijednost primke (vrijednost primke - vrijednost povrata/storna).

Zavisne troškove, kao i do sada, možemo unijeti preko ulaznog računa dodavanjem rashoda s uključenom kvačicom za zavisni trošak prema OVOJ uputi ili na unosu primke upisivanjem iznosa u polje Iznos zavisnih troškova (HRK) prema OVOJ uputi.

Budući da po novom postotak zavisnih troškova program preračuna sukladno vrijednosti primke i zaokruži na dvije decimale, zbog zaokruživanja može doći do sitnih razlika između nabavne vrijednosti i vrijednosti. 

Nabavnu vrijednost program izračuna kao cijena x količina x % zavisnih troškova. Potvrdom primke program će na temeljnici proknjižiti podatak iz stupca vrijednost i taj će se podatak ispisati na kalkulaciji koja je također s ovom doradom ažurirana.

U ovoj uputi