Warehouse (Skladište)

Uputa se odnosi na prijenos podataka skladišta preko API sučelja. 


Općenita uputa:Šifrarnik skladišta
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Warehouse
Kratak opis: Moguće je dodavanje i uređivanje skladišta.
Brisanje skladišta.
Pregled stanja i podataka pojedinog skladišta.


Warehouse

Podatak

Opis

Code
Šifra skladišta.
Podatak je obvezan pri načinu vodenja zalog (InventoryManagement) Prodajna
Name
Naziv skladišta
InventoryManagement
Način vođenja zaliha.
 • Nabavna - Vođenje zaliha po nabavnoj vrijednosti
 • Prodajna - Vođenje zaliha po prodajnoj vrijednosti
SellingPriceInput
Unos prodajne cijene
Unos prodajne cijene unosi se u kombinaciji s načinom vođenja zaliha. Više informacija dostupno je u uputi šifrarnik skladišta.

Vrijednosti:
 • D - Omogućen unos prodajne cijene
 • N - Onemogućen unos prodajne cijene
InventoryBookkeping
Knjiženje zaliha
Unos knjiženja zaliha unosi se u kombinaciji s načinom vođenja zailiha. Više informacija dostupno je u uputi šifrarnik skladišta.

Vrijednosti:
 • Nabavna
 • Prodajna
StocksAccount

Konto zaliha.

Unese se ID konta – konto odaberemo iz šifrarnika konta koji ispišemo putem metode GetAccounts.

PDAccount

Konto RUC.

Unese se ID konta – konto odaberemo iz šifrarnika konta koji ispišemo putem metode GetAccounts.VATStandardAccount

Konto PDV po općoj stopi.

Unese se ID konta – konto odaberemo iz šifrarnika konta koji ispišemo putem metode GetAccounts.

VATReducedAccount

Konto PDV po nižoj stopi.

Unese se ID konta – konto odaberemo iz šifrarnika konta koji ispišemo putem metode GetAccounts.

VATSpecialReducedAccount

Konto PDV po sniženoj stopi.

Unese se ID konta – konto odaberemo iz šifrarnika konta koji ispišemo putem metode GetAccounts.

Usage
Uporaba:
 • D - Skladište je u uporabi
 • N - Skladište nije u uporabi


Primjer - Unos skladišta za vođenje po nabavnoj vrijednosti

Primjer minimalnog unosa podataka za unos skladišta za vođenje po nabavnoj vrijednosti.  

{
  "Name":"Naziv Skladišča",
  "Usage":"D"
}

Primjer - Unos skladišta za vođenje po prodajnoj vrijednosti

{
  "Name":"Naziv Skladišča",
  "Code":"SifraSkladisca",
  "Usage":"D",
  "InventoryManagement":"Prodajna",
  "SellingPriceInput":"D"
}
U ovoj uputi