Ulazni račun za predujam

Organizacija koja je obveznik PDV-a primi račun za predujam.

Zaglavlje računa unesemo isto kao i kod drugih ulaznih računa.

Dodavanje rashoda

Na padajućem izborniku odaberemo odgovarajući rashod prema vrsti predujma i stopu PDV-a.

  • Ako na popisu nema odgovarajućeg rashoda možemo ga dodati klikom na Novo, tj. popraviti postojećeg klikom na Uredi.
  • Rashod obavezno mora imati oznaku da se radi o predujmu.

Na PDV obrascu odvojeno se prikazuje PDV od nabave osnovnih sredstava, nekretnina i drugih nabava i zato na rashodu moramo pravilno označiti vrstu rashoda u postavkama rashoda.

U slučaju da knjižimo kupnju osnovnog sredstva po predujmu, potrebno je ručno urediti temeljnicu i upisati iznos osnovice osnovnog sredstva za podatke za PDV s namjerom da se iznos uključi u pravilan red u obrascu za PDV.

  1. Provjerimo Iznos osnovice odabranog rashoda i PDV-a.
  2. Kliknemo Sačuvaj red.
  3. Račun potvrdimo.

Kod knjiženja konačnog ulaznog računa moramo poštivati dani predujam.

U ovoj uputi