Obračun kamata

U Minimaxu je moguće obračunati kamate na:

 • otvorene stavke
 • zakašnjela plaćanja ili
 • izabranu glavnicu za odabrano razdoblje

Obračun se priprema po proporcionalnoj metodi.

Kamatne stope

U šifrarniku  Kamatne stope sistemski je upisana Zakonska zatezna kamatna stopa i ažurira se automatski u sustavu.

Korisnik može dodati svoje kamatne stope u Šifrarnici > Kamatne stope.

Obračun kamata

 1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Obračun kamate.
 2. Novi obračun kamata pokrenemo klikom na gumb Novo.
 3. Broj: Numeracija dokumenta je automatska.
 4. Stranka: Odaberemo je iz izbornika ili dodamo novu.
 5. Datum obračuna: Upišemo datum obračuna kamata.
 6. Datum knjiženja: Datum temeljnice koja će se pripremiti za knjiženje.
 7. Dospijeće: Unesemo datum dospijeća za plaćanje obračunatih kamata.
 8. Kamatna stopa: Iz šifrarnika odaberemo kamatnu stopu za obračun.
 9. Ako želimo obračunati kamate na otvorene stavke ili zakašnjela plaćanja odabrane stranke, tada moramo upisati kamate za period:
  • Kamate od: Odaberemo datum, prvi dan od kojeg kreće obračun kamata na glavnicu.
  • Kamate do: Odaberemo datum, zadnji dan za obračun kamata na glavnicu.  
 10. Opis na ispisu: upišemo napomenu koja će se ispisati na dokumentu obračuna kamata.

Alat za obračun kamata iz knjigovodstva

 1. Da bi mogli koristiti ovaj alat, prvo morate odabrati stranku i upisati period za koji želite obračunati kamate. Moguće je odabrati prikaz za:
  • kamate za otvorene stavke (program će u obračun dodati sve otvorene stavke na datum koji smo upisali u Kamate do). 
  • kamate na zakašnjele uplate (program će u obračun dodati sve zatvorene stavke koje su plaćene sa zakašnjenjem u upisanom razdoblju. 
 2. Klikom na gumb Dodaj obračun kamata za to razdoblje iz otvorenih se stavki prenesu podaci za izabranu stranku.
 3. Predlažu se redci koje možemo obrisati klikom na X, obračun Spremimo.

Dodavanje retka za obračun kamata

 1. Opis: Upišemo odabrani opis.
 2. Datum od: Upišemo prvi dan obračuna 
 3. Datum do: Upišemo zadnji dan obračuna kamata.
 4. Iznos glavnice: Upišemo odabrani iznos. 
 5. Kliknemo Sačuvaj red i upisani red je dodan u obračun. Možemo dodati više redova obračuna kamata za istu, odabranu stranku.

Obračunsko razdoblje za obračun kamata definira se od 1. dana mjeseca za koji se kamata obračunava do 1. dana u narednom mjesecu, ne uključujući 1. dan narednog mjeseca.

Primjer. Ako obračunavamo kamatu za travanj u datum od i do potrebno je unijeti 1. dan mjeseca travnja (01.04.2023.) i 1. dan u mjesecu svibnju (01.05.2023.) kako bi program obračunao kamatu za travanj za 30 dana. 

Uređivanje i brisanje redova obračuna 

 • Odabrane redove možemo urediti klikom na Datum od.
 • Redove brišemo klikom na znak X na kraju reda.

Pretpregled

 • Postavke za ispis zateznih kamata možete urediti na kartici Pretpregled.
 • Klikom na Novo otvara se novi ispis.
 • Više o postavkama ispisa obračuna kamata možete pročitati u postavkama ispisa - obračun kamate.

Spremanje, potvrđivanje i knjiženje obračuna 

 • Klikom na Spremi pripremi se predložak dokumenta koji možemo urediti, brisati ili potvrditi.
 • Klikom na Potvrdi potvrdi se obračun, dokument dobiva redni broj i pohrani se u dokumentacijski sistem stranke.
 • Klikom na Knjiži kreira se temeljnica i proknjiži u Glavnoj knjizi.

Automatsko knjiženje

Konta za knjiženja su zadana. Mogu se promijeniti u  Šifrarnici > Automatska konta.

Obračun kamata na zakašnjela plaćanja

Ukoliko želimo obračunati kamate za zakašnjela plaćanja, program će pripremiti obračun samo za tekuću poslovnu godinu.

U slučaju da želimo obračunati kamate na zakašnjela plaćanja koja su bila u prijašnjim poslovnim godinama, obračun je potrebno pripremiti „ručno“.

U ovoj uputi