Dorade u godišnjim obradama

Akontacija na PD obrascu (polje 59)

Prilikom formiranja godišnjih obrada na koraku Podaci za Poreznu upravu instalirana je dorada za formiranje iznosa na polju 59.

Ako je na postavkama organizacije upisan datum početka poslovanja 15. u mjesecu ili prije, kod izračuna akontacije i taj će se mjesec uzeti u obzir kod izračuna. Ako je datum početka poslovanja 16. ili veći, taj se mjesec ne uzima u obzir kod izračuna akontacije.

OKFŠ obrazac za 2021.

U godišnjim obradama na drugom koraku za obračun doprinosa ažuriran je obrazac za Obračun naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma.

Za one organizacije za koje postoji obveza obračunavanja tog doprinosa potrebno je uključiti kvačicu na predviđenom polju i klikom na Potvrdi pripremit će se dokument s novim OKFŠ obrascem.

Kako bi se na obrascu popunili svi potrebni podaci, na prvom koraku formiranja godišnjih obrada potrebno je unijeti podatke o odgovornoj osobi.

U ovoj uputi