Ulazni e-računi - prijenos redaka iz e-računa

U novom sučelju ulaznih računa kod uvoza e-računa moguće je uključiti opciju za prijenos redaka iz e-računa pri čemu će program grupirati artikle iz xml datoteke i predložiti rashode prema stopi PDV-a prilikom obrade e-računa iz pretinca.

Opciju je moguće uključiti kod aktivacije modula ili naknadno na postavkama organizacije.

Da bi prijenos redaka iz e-računa funkcionirao, na računu trebaju biti unesene šifre artikala kako bi se u Minimaxu kod uvoza predlagao konto rashoda.

Uvoz e-računa

Kod uvoza e-računa program će prema podacima u xml datoteci grupirati artikle i predložiti rashode prema stopi PDV-a. Kod uvoza prvog računa nekog dobavljača, polja za konto rashoda bit će prazna i klikom na ikonu olovke odaberemo konto rashoda, uredimo vrstu i ostale postavke ako je potrebno i rashod spremimo.

Program će zapamtiti konto rashoda koji smo odabrali za te šifre artikala i kod unosa sljedećeg računa tog dobavljača predlagat će konto i postavke rashoda s prethodnog računa.

Kad rashode povežemo i spremimo, na pregledu računa klikom na ikonu  na retku rashoda možemo pregledati koji su artikli pridruženi pojedinom rashodu.

Nepovezani redovi

Kad na računu bude artikl sa šifrom koja prethodno nije bila na računima tog dobavljača, redak s tim artiklom prikazat će se kao nepovezan. Redak se može prikazati kao nepovezan i u primjeru kada prilikom knjiženja računa redak artikla želimo proknjižiti na neki drugi konto.

Redove artikala koje želimo proknjižiti na neki drugi konto odznačimo u dijelu redovi (uklonimo kvačicu).

Taj red možemo proknjižiti na neki drugi konto rashoda ili ga pomoću "povuci i spusti" opcije povezati s rashodima koji su već dodani na račun, no samo s rashodima s jednakom stopom PDV-a. 

Nepovezani red proknjižimo na novi rashod klikom na +Novi rashod. U dijelu Rashod program će predložiti postavke s prethodno dodanog rashoda, zato je prvo potrebno uključiti kvačicu na artiklu u dijelu redovi kako bi se predložila stopa PDV-a s artikla koji povezujemo s rashodom, a onda odaberemo konto i prema potrebi uredimo ostale postavke rashoda.


Ako smo neki redak artikla pogrešno povezali, na redovima rashoda kliknemo ikonu spajalicei "razvežemo" redak i rashod.

Nepovezani red možemo proknjižiti na novi rashod ili ga povezati s rashodima koji su već dodani na račun tako da redak povučemo i spustimo do rashoda s jednakom stopom. Na rashode s drugačijom stopom program neće dozvoliti povezivanje.

Kako funkcionira uvoz e-računa s vezom na zalihe i povezivanje redaka s primkom možete pogledati u OVOJ uputi.

U ovoj uputi