Uređivanje licenci pretplatnika - Maksi Računovodstvo

Licenca Maksi Računovodstvo omogućuje vođenje neograničenog broja organizacija sa svim funkcionalnostima Minimaxa, uključujući i knjigovodstvo s godišnjim obradama. Namijenjena je računovodstvenim servisima i drugim organizacijama koje vode knjigovodstvo za više organizacija.

Broj licenci Maksi Računovodstva znači broj istovremenih pristupa korisnika pretplatnika. Najmanji broj je jedna licenca. Korisnici pretplatnika imaju prava za sve obrade (svi moduli zajedno s knjiženjima).

Prava korisnika ne možemo ograničiti na pojedine module, već za svaku organizaciju možemo ograničiti prava koja pojedini korisnik ima za tu organizaciju. Također, za svakog korisnika možemo odrediti kojim organizacijama može pristupati.

Uređivanje licenci platitelja (Maksi Računovodstvo)

  1. Na ulaznoj stranici odaberite Moj profil .
  2. Kliknite na polje Licence. Otvorit će se pregled licenci pretplatnika. Svaka promjena licenci pretplatnika ostaje zabilježena u dijelu  Istekle licence i korisniku omogućuje pregled promjena licenci platitelja.
  3. Ukoliko želite promijeniti broj licenci platitelja, kliknite na Uređivanje licenci > Želim urediti licencu za računovodstveni servis. Klikom na Naprijed na sljedećem koraku uređujemo broj istovremenih pristupa.
  4. Uključivanjem kvačice na retku Broj istovremenih pristupa otvori se opcija za odabir broja licenci gdje odaberemo ukupni broj licenci / istovremenih pristupa koje želimo imati (najmanji broj je jedna).
  5. Broj licenci znači broj istovremenih pristupa korisnika platitelja i nije ograničen brojem korisnika. Na temelju unesenog broja licenci, u polju ukupno izračunat će se ukupni iznos za plaćanje.
  6. Kliknemo Ažuriraj licencu.
  7. Na pregledu licenci pojavi se novi zapis s ažuriranim podacima o licencama.

Na isti se način može i smanjiti broj licenci.

U ovoj uputi