Kod uvoza datoteke javlja se greška: ''Identifikacijska oznaka poruke nije jedinstvena''

Ako se u istom danu preda više SEPA naloga (više datoteka), svaka datoteka mora imati drugačiju identifikacijsku oznaku poruke jer će se u suprotnom javiti greška: "Identifikacijska oznaka poruke nije jedinstvena".

U slučaju javljanja ove greške potrebno je ponovno pripremiti SEPA datoteku za iste naloge i u polje Broj paketa upisati broj drugačiji od onog koji je već upotrijebljen u tom danu.

U ovoj uputi