Slanje privitka uz e-račun

Da bi se uz e-račun poslao privitak i prikazao na portalu Moj eRačun, postupak je sljedeći:

  1. Unijeti stavke računa u predložak izlaznog računa u Minimaxu i račun spremiti.
  2. Kada je račun spremljen u predložak, tada klikom na "Dodaj dokument" unijeti privitak uz račun.
  3. Račun ispostaviti i poslati ga kao e-račun.

Ako je e-račun s privitkom formiran na drugačiji način pa je poslan bez privitka, savjetujemo da privitak pošaljete stranci dodatno putem e-maila budući da se isti broj računa ne može slati drugi puta (neovisno što se samo dodaje privitak, centralna platforma ne propušta isti broj računa istom primatelju u istoj godini).

U ovoj uputi