Numeriranje prometa za maloprodajna skladišta

Kako bi svaki dokument imao svoj jedinstveni broj, kod unosa kalkulacija i promjene cijene za više različitih skladišta, za maloprodajna se skladišta na ispisu pripremi podatak s odvojenom numeracijom za promete skladišta koja se vode po prodajnoj vrijednosti.

Taj podatak vidljiv je na samom prometu prijema u novom polju Dokument koji je dodan kao stupac i na pregled zaliha (stupac je vidljiv samo ako imamo skladišta koja se vode po prodajnoj vrijednosti).

Numeriranje prijema

Uzmimo za primjer prijem od stranke na 4 različita skladišta (2 nabavna, 2 prodajna).

Klikom na Ispiši moguće je ispisati kalkulaciju za svako prodajno skladište posebno, a za nabavna su skladišta kalkulacije udružene i ispisuju se skupa. 
U ovom su primjeru Skladište 1 i Skladište 2 veleprodajna skladišta, a skladišta Prodajno i Drugo prodajno maloprodajna skladišta.

Ako odaberemo ispis kalkulacije za veleprodaju, ispisat će se kalkulacija s redcima artikala koji su zaprimljeni na skladišta veleprodaje i u zaglavlju dokumenta bit će vidljiv podatak o svim skladištima na koja su artikli zaprimljeni. 

Za maloprodajna se skladišta za svako skladište pripremi odvojena kalkulacija. Uz broj prijema, na tim se kalkulacijama ispiše i broj prijema na pojedino maloprodajno skladište zajedno sa šifrom skladišta (na ovom primjeru to je podatak PS-17-1 odnosno PS-111-2). Također je u zaglavlju dokumenta vidljivo o kojem je skladištu riječ.

Podatak o brojevima prijema pojedinih maloprodajnih skladišta vidljiv je na samom prometu u polju Dokument te na pregledu prometa zaliha u novom stupcu Dokument. Preko polja Broj na pregledu prometa zaliha moguće je pretraživati promete prema brojevima prijema na maloprodajna skladišta.Numeriranje promjene cijene

Isto vrijedi i za promjenu cijene. Ako kreiramo dokument promjene cijena za artikl s 2 maloprodajna skladišta, klikom na Ispiši možemo ispisati promjenu cijena za svako pojedino skladište s podatkom o skladištu u zaglavlju dokumenta.

U ovoj uputi