Zaprimanje robe na komisiju od komitenta

Uputa se odnosi na primku na komisiju.

Za artikle koje zaprimite od komitenta (dobavljača) otvorite nove (odvojene) šifre artikala i odaberite da se vode samo količinski. Ti artikli moraju biti odvojeni jer se može dogoditi da imate isti artikl i na pravoj zalihi.

Ako postoji više različitih komitenta za isti artikl predlažemo da u šifru artikla stavite i skraćenicu komitenta. Primjer artikla za dobavljača ŠPAR: ŠP-1234.


Kada napravite primku tih artikala, onda napravite primku za sve koje ste zaprimili na komisiju. Za tu primku ne dobijete račun pa nije potrebna veza na ulazni račun. Ti se artikli vode samo količinski i nemaju vrijednosti niti povećavaju vrijednost zaliha jer su još uvijek u vlasti komitenta. 

Na kraju dogovorenog razdoblja (mjeseca) možete u Zalihama > Pregledi po artiklima dobiti informaciju koliko ste artikala prodali i tu informaciju šaljete komitentu koji vam pošalje račun.

Ulazni račun koji dobijete ne povezujete sa zalihom preko prijelaznog konta zaliha (RRIF: 5000, RIF: 5500), već račun knjižite na vrijednost prodane robe (RRIF: 710, RIF: 711). Budući da su artikli već prodani, nema potrebe da se taj račun veže na zalihu.

U ovoj uputi