Uklanjanje dvojnog iskazivanja cijena (HRK i EUR) na dokumentima

S ovom verzijom programa na dokumentima s datumom u 2024. godini. sistemski je uklonjeno dvojno iskazivanje cijena, odnosno uklonjen je prikaz u HRK i podatak o fiksnom tečaju i sada se na ispisu prikazuje samo cijena u EUR.
Za dokumente s datumom u 2023. i dalje će se prikazivati obje valute i podatak o fiksnom tečaju. 

Ukidanje dvojnog iskazivanja odnosi se na dokumente koji će biti formirani od instalacije dorade, a ako želite da se podatak ažurira na dokumentima iz 2024. koji su formirani prije instalacije, potrebno ih je otkazati i ponovno potvrditi / ispostaviti.  

Skrećemo pažnju da je za otkazivanje obračuna plaće potrebno prvo otkazati pripadajući JOPPD obrazac te da fiskalne račune nije moguće na taj način uređivati. Ovo ažuriranje već ispostavljenih dokumenata nije obvezno.

U ovoj uputi