Masovne obrade primljenih narudžbi

U modulu Poslovanje > Primljene narudžbe imamo mogućnost masovnih obrada narudžbi.

Klikom na Masovne obrade dostupne su sljedeće mogućnosti:

  • priprema izdanih narudžbi
  • kopiraj u izlazni račun
  • kopiraj u ponudu

Nakon odabira akcije, na sljedećem koraku biramo narudžbe koje želimo obraditi. Kod odabira si možemo pomoći filtriranjem po različitim parametrima, a narudžbe koje želimo obraditi biramo uključivanjem kvačica na pojedinom retku artikla.

Ako želimo označiti sve narudžbe s popisa, uključimo kvačicu iznad svih narudžbi i odjednom označimo sve.

Klikom na Priprema izdanih narudžbi na popisu možemo odabrati primljene narudžbe na temelju kojih želimo pripremiti izdane narudžbe, zatim biramo količinu artikala i stranku, a klikom na Izvrši, u modulu Izdane narudžbe pripremit će se izdane narudžbe u predlošku.

U slučaju da smo odabrali Kopiraj u izlazni računnakon odabira redaka, na 4. koraku biramo od kuda želimo da se prenesu cijene, zatim možemo odabrati da se narudžba doda na već postojeći račun te uključiti kvačicu na polju Složeni artikl ako želimo da se isti artikli s jednakom cijenom na izlaznom računu udruži u zajedničku stavku. Klikom na Izvrši iz odabranih se narudžbi pripreme predlošci izlaznih računa.

U slučaju da smo odabrali Kopiraj u ponudunakon odabira redaka, na 4. koraku biramo od kuda želimo da se prenesu cijene, zatim možemo odabrati da se narudžba doda na već postojeći račun te uključiti kvačicu na polju Složeni artikl ako želimo da se isti artikli s jednakom cijenom na izlaznom računu udruži u zajedničku stavku. Klikom na Izvrši iz odabranih narudžbi pripreme se predlošci ponuda.


Na naprednoj pretrazi primljenih narudžbi dodan je stupac Račun u kojem se prikazuje podatak o broju računa u koji je primljena narudžba kopirana.

U ovoj uputi