Objašnjenje pogrešaka kod uvoza u Minimax

Nakon uvoza podataka u Minimax prikaže se Izvještaj o uvozu koji sadrži informaciju o pročitanim podacima, uvezenim podacima, podacima s pogreškama i podacima koji već postoje u Minimaxu.

U slučaju da je kod uvoza podataka došlo do pogreške, prikaže se poveznica „Pokaži pogreške!“ koja otvori novu stranicu na kojoj su napisana upozorenja.

UpozorenjeObjašnjenje upozorenjaPodručje
1. Stranka s tom šifrom već postoji.Stranka s tom šifrom već postoji u šifrarniku stranaka - uvoz te stranke se ignorira.
Stranke
2. Djelatnik sa tom šifrom već postoji .
Djelatnik s tom šifrom već postoji u šifrarniku djelatnika – uvoz tog djelatnika se ignorira.
Djelatnici
3. Artikl sa tom šifrom već postoji.
Artikl s tom šifrom već postoji u šifrarniku artikala – uvoz tog artikla se ignorira.
Artikli
4. Na konto se ne smije knjižiti.
Na konto koji ste upisali ne smije se knjižiti.
Knjiženja
5. Ne postoji valjani konto.
Uneseni konto koji uvozite ne postoji u kontnom planu organizacije. Potrebno ga je otvoriti.
Knjiženja
6. Stranka je obvezan podatak.
Konto ima postavljen obvezan unos stranke. Upozorenje će se prikazati čak i ako je šifra stranke unesena i nema je u šifrarniku stranaka.
Knjiženja
7. Analitika je obvezan podatak.
Konto ima postavljen obvezan unos analitike.
Knjiženja
8. Djelatnik je obvezan podatak.
Konto ima postavljen obvezan unos djelatnika.
Knjiženja
9. Naziv stranke je obvezan podatak.
Kod stranke nedostaje podatak o nazivu stranke.
Stranke
10. Adresa stranke je obvezan podatak.
Kod stranke nedostaje podatak o adresi stranke.
Stranke
11. Poštanski broj stranke je obvezan podatak.
Kod stranke nedostaje podatak o poštanskom broju stranke.
Stranke
12. Država mora postojati.
Kod stranke nedostaje podatak o državi stranke.
Stranke
13. Naziv pošte Stranke je obvezan podatak.
Kod stranke nedostaje podatak o nazivu pošte stranke
Stranke
14. Porezni obveznik mora imati identifikacijski broj.
Potreban je unos identifikacijskog broja jer ste označili da je stranka obveznik PDV-a.
Stranke
15. Dospijeće mora imati unesen pozitivan broj.
Unesite pozitivan broj dana dospijeća.
Stranke
16. Kod domaće države ne smije biti unesena novčana valuta.
Budući da imate odabranu državu Hrvatska, ne smijete unijeti novčanu valutu.
Stranke
17. Ime i prezime je obvezan podatak.
Kod stranke imate upisan telefon i e-mail, ali je potrebno dodati i ime i prezime kontakta.
Stranke
18. Naziv je obvezan podatak.
Naziv artikla nedostaje, potrebno ga je unijeti.
Artikli
19. Stopa PDV-a je obvezan podatak.
Kod artikla nije unesena stopa PDV-a.
Artikli
20. Konto prihoda na domaćem tržištu (/ tržištu EU / tržištima izvan EU) mora postojati.
Prema tipu artikla morate unijeti odgovarajući konto.
Artikli
21. Nepravilan konto prihoda na domaćem tržištu (/ tržištu EU / tržištima izvan EU).
Na uneseni konto prihoda nije dozvoljeno knjiženje.
Artikli
22. Godišnja stopa amortizacije je veća od porezno priznate.
Prema odabranoj amortizacijskoj skupini godišnja stopa amortizacije veća je od porezno priznate.
Osnovna sredstva
23. Inventarni broj mora imati pozitivnu vrijednost.
Inventarni broj koji ste unijeli mora biti pozitivan.
Osnovna sredstva
24. Inventarni broj već postoji kod drugog osnovnog sredstva.
Unosite inventarni broj koji već postoji.
Osnovna sredstva
25. Naziv je obvezan podatak.
Osnovnom sredstvu nedostaje naziv.
Osnovna sredstva
26. Dokument o zaprimanju je obvezan podatak.
Osnovno sredstvo nema upisan dokument o zaprimanju.
Osnovna sredstva
27. Datum zaprimanja je obvezan podatak.
Osnovno sredstvo nema upisan datum zaprimanja.
Osnovna sredstva
28. Dobavljač je obvezan podatak.
Kod osnovnog sredstva nije upisan dobavljač.
Osnovna sredstva
29. Amortizacijska grupa mora postojati.
Šifra amortizacijske grupe nije unesena ili amortizacijska grupa s takvom šifrom ne postoji u Minimaxu.
Osnovna sredstva
30. Ako je unesena analitika, mora postojati.
Šifra analitike je unesena, ali ne odgovara šifri analitike u Minimaxu.
Osnovna sredstva, Knjiženja
31. Ako je unesena lokacija, mora postojati.
Šifra lokacije je unesena, ali ne odgovara šifri lokacije u Minimaxu.
Osnovna sredstva
32. Količina ne smije imati negativnu vrijednost.
Količina kod osnovnog sredstva je negativna. Unesite pozitivnu količinu.Osnovna sredstva
33. Vrijednost koje se ne amortizira ne smije imati negativnu vrijednost.
Neotpisana vrijednost je negativna, morate unijeti pozitivnu vrijednost.
Osnovna sredstva
34. Početna nabavna vrijednost ne smije imati negativnu vrijednost.
Nabavna vrijednost je negativna, morate unijeti pozitivnu vrijednost.
Osnovna sredstva
35. Početni ispravak vrijednosti ne smije imati negativnu vrijednost.
Ispravak vrijednosti je negativan, morate unijeti pozitivnu vrijednost.
Osnovna sredstva
36. Početni ispravak vrijednosti ne smije biti veći od početne nabavne vrijednosti.
Ispravak vrijednosti ne smije biti veći od nabavne vrijednosti.
Osnovna sredstva
37. Početni ispravak vrijednosti za poreznu amortizaciju ne smije imati negativan broj.
Ispravak vrijednosti za poreznu amortizaciju ne smije biti negativan broj.
Osnovna sredstva
38. Datum knjiženja je obvezan podatak.
Datum knjiženja je obvezan podatak.
Knjiženja
39. Ako je unesen djelatnik, mora postojati.
Unijeli ste šifru djelatnika koja ne postoji u šifrarniku djelatnika.
Djelatnici
40. Ako je unesena stranka, mora postojati.
Unijeli ste šifru stranke koja ne postoji u šifrarniku stranaka.
Knjiženja, Stranke

41. Datum izvršenja ne smije biti unesen. ili Dospijeće ne smije biti uneseno.

Na taj konto nije dozvoljeno knjiženje ili se na konto knjiži obaveza, a vi imate potražni iznos tj. konto se knjiži potražno, a vi imate dugovni iznos.
Knjiženja
42. Datum izvršenja je obvezan podatak, jer ga zahtjeva konto.
Datum izvršenja je obvezan podatak jer ga zahtijeva konto.
Knjiženja
43. Dospijeće je obvezan podatak, jer ga zahtjeva konto.
Dospijeće je obvezan podatak jer ga zahtijeva konto.
Knjiženja
44. Novčana valuta mora postojati.
Zapis novčane valute ne odgovara zapisu novčane valute u šifrarniku tečajeva.
Knjiženja
45. Oba iznosa ni potražni ni dugovni ne smiju biti nula.
Knjiženje ima potražni i dugovni iznos 0. Unesite iznos na dugovnu ili potražnu stranu.
Knjiženja
46. Oba iznosa ni potražni ni dugovni u domaćoj novčanoj valuti ne smiju biti nula.
Knjiženje ima potražni iznos u domaćoj valuti i dugovni iznos u domaćoj valuti 0. Unesite iznos na dugovnu ili potražnu stranu.
Knjiženja
47. Oba iznosa ni potražni ni dugovni u domaćoj novčanoj valuti ne smiju biti različiti nule.
Knjiženje ima unesen potražni i dugovni iznos. Unesite iznos na dugovnu ili potražnu stranu.
Knjiženja
48. Ne smije biti ispunjen ni potražni ni dugovni iznos u domaćoj novčanoj valuti.
Knjiženje ima unesen potražni iznos u domaćoj novčanoj valuti i dugovni iznos domaćoj novčanoj valuti. Unesite ili potražni ili dugovni iznos.
Knjiženja
U ovoj uputi