Ulazni račun za uvoz dugotrajne materijalne imovine

Unos zaglavlja računa

Prilikom primitka ulaznog računa iz inozemstva zaglavlje računa unosimo kao i kod uobičajenog računa.

Ako stranku već niste ranije unijeli, možete to napraviti odmah iz ulaznog računa pritiskom na + pored polja Dobavljač.

Ako ste vi obveznik PDV-a i ako ne želite da vam se obračuna PDV na ulaznom računu od stranke, tada je na postavkama te stranke potrebno označiti da je Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a.

Klikom na Spremi program nas vraća u Ulazni račun.

Nakon što unesemo stranku, u zaglavlje unesemo datum i iznos računa u valuti u kojoj nam je izdan. Program sam automatski izračuna tečaj na datum računa prema tečaju Hrvatske Narodne Banke.

Dodavanje rashoda na ulaznom računu

 1. Ako iz inozemstva zaprimamo dugotrajnu materijalnu imovinu, npr. stroj, tada je potrebno odabrati rashod s vezom na osnovno sredstvo i naznakom neoporezivo kako nam se PDV ne bi obračunao na računu.
  U slučaju da nemamo odgovarajući rashod, potrebno ga je otvoriti tako da kliknemo na Novo pokraj polja za odabir rashoda i ispunimo potrebne podatke.
 2. Odabirom rashoda s vezom na osnovno sredstvo otvorit će se polje za unos osnovnog sredstva u program
  Za novo osnovno sredstvo odaberemo Novo pokraj padajućeg izbornika za osnovno sredstvo i unesemo novo osnovno sredstvo u registar.
 3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.
 4. Odaberemo Amortizacijsku skupinu. Više o amortizacijskim skupinama.
 5. Klikom na Spremi program nas vrati u predložak ulaznog računa.
 6. U ulaznom računu odaberemo:
  • Odmah u upotrebu
  • Ne ide odmah u upotrebu
  • 100% otpis
 7. Kada sredstvo stavimo u upotrebu, automatski se izradi temeljnica koja prenese vrijednost na konto nabavne vrijednosti koji određuje postavka na amortizacijskoj skupini toga odabranog sredstva.

Ostali računi vezani uz uvoz (špediter)

Ako se računi špeditera vežu na to osnovno sredstvo i povećavaju njegovu nabavnu vrijednost, te račune možete unijeti prema OVOJ uputi.

U ovoj uputi