Izlazni e-računi - više osnova za izdavanje

Prilikom formiranja izlaznog računa omogućeno je dodavanje više osnova za izdavanje.

Osnovu za izdavanje unosimo u dijelu Osnovni podaci na predlošku računa. Da bi se podatak prenio u xml datoteku e-računa, potrebno je odabrati vrstu i upisati datum osnove.

Ako je potrebno unijeti više osnova za izdavanje (referentnih dokumenata), to je moguće klikom na Ostali podaci na predlošku računa.

Vrijedi isto kao i za unos osnove za izdavanje na osnovnim podacima - da bi se podatak o dodatnoj osnovi prenio u xml, potrebno je na padajućem izborniku odabrati vrstu i datum osnove za izdavanje.

Napomena: podatak iz polja osnova za izdavanje prenijet će se u xml ako je kao vrsta osnove odabrano ponuda, ugovor, narudžbenica i/li otpremnica.

U ovoj uputi