Item (Artikl)

Uputa se odnosi na prijenos podataka iz šifrarnika artikala preko API sučelja.

Općenita uputa:Šifrarnik Artikli
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Item
Kratak opis:Omogućen je prijenos artikala.
Omogućeno je dodavanje i mijenjanje artikala.
Omogućeno je brisanje artikala.


Item - podaci artikla

Item

Podatak

Opis

Name

Naziv artikla, obvezan podatak.

Code

Šifra artikla.

EANCode

Kod artikla.

Description

Opis artikla.

ItemType

Tip artikla, obvezan podatak. Moguć izbor:

  • B – Roba
  • M – Materijal
  • P - Poluproizvod
  • I – Proizvod
  • S – Usluge
  • A - Predujam
  • AS – Predujam za usluge

UnitOfMeasurement

Mjerna jedinica.

VatRate

Stopa PDV, obvezan podatak.

Unese se ID stope PDV-a. Stopu PDV-a odaberemo iz šifrarnika stope PDV-a, koji ispišemo putem metode GetVatRates.

Price

Cijena.

RebatePercent

% marže.

Usage

Upotreba, obvezan podatak. Moguće odabrati:

  • D - da.
  • N - ne.

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice. Novčanu jedinicu odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica, koji ispišemo putem metode GetCurrencies.

RevenueAccountDomestic

Konto prihoda na domaćem tržištu.

Unese se ID konta. Konto odaberemo iz šifrarnika kona, koji ispišemo putem metode GetAccounts.

Ako podatak nije unesen, zapiše se s vrijednošću koja se predlaže u aplikaciji.

RevenueAccountEU

Konto prihoda na tržištu EU.

Unese se ID konta. Konto odaberemo iz šifrarnika konta, koji ispišemo putem metode GetAccounts.

Ako podatak nije unesen, zapiše se s vrijednošću koja se predlaže u aplikaciji.

RevenueAccountOutsideEU

Konto prihodka na tržištu izvan EU.

Unese se ID konta. Konto odaberemo iz šifrarnika konta, koji ispišemo putem metode GetAccounts.

Ako podatak nije unesen, zapiše se s vrijednošću koja se predlaže u aplikaciji.

StocksAccount

Konto zaliha.

Unese se ID konta. Konto odaberemo iz šifrarnika konta, koji ispišemo putem metode GetAccounts.

Ako podatak nije unesen, zapiše se s vrijednošću koja se predlaže u aplikaciji.

Primjer

Prilikom formiranja objekta za slanje, možemo si pomoći testnim podacima objekta koje prikažemo klikom na gumb Test API na pregledu pojedine metode. 

Unos novog artikla

Za dodavanje novog artikla potreban je naziv artikla, tip artikla, upotreba artikla, novčana jedinica artikla i stopa PDV-a artikla.

Metoda: AddItem

Item

Podatek

Opis

Name

Moj artikl

ItemType

B

Usage

D

VatRate

ID stope PDV

Currency

ID novčane jedinice artikla


JSON

{

    "Name": "Moj artikl",

    "Code": null,

    "EANCode": null,

    "Description": null,

    "ItemType": "B",

    "StocksManagedOnlyByQuantity": "N",

    "UnitOfMeasurement": "kom",

    "MassPerUnit": 0.000000,

    "VatRate": {

        "ID": 1,

        "Name": "S",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/vatrates/1"

    },

    "Price": 100.000000,

    "RebatePercent": 0.00,

    "Usage": "D",

    "Currency": {

        "ID": 9,

        "Name": "HRK",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

    },

    "RevenueAccountDomestic": null,

    "RevenueAccountEU": null,

    "RevenueAccountOutsideEU": null,

    "StocksAccount": null

}

U ovoj uputi