Numeracija knjige IRA i URA

Knjiga URA i IRA u programu Minimax nalazi se u modulu Knjigovodstvo > Obračun PDV-a

 

Računi u knjizi IRA poredani su prema broju računa prema pojedinoj numeraciji. Dakle, ako smo izdavali račune s više različitih numeracija, program će tada u knjizi IRA poredati račune prema broju koristeći prvo jednu numeraciju, zatim će poredati račune po broju prema drugoj numeraciji

Na primjer, izdavali smo račune sa numeracijom „-1-1“ i „-1/2021“. U knjizi IRA nalaziti će se prvo računi prema broju s numeracijom „-1-1“, a zatim s numeracijom „-1/2021“-.

Isto tako, u knjizi URA računi su poredani prema broju URE koja im je dodijeljena prilikom samog unosa.

NAPOMENA: Tek potvrđivanjem Obračuna PDV-a pored svakog računa ispiše se redni broj u knjizi URA/IRA.

U ovoj uputi