Ulazni račun - uvoz

Prilikom primitka ulaznog računa iz inozemstva zaglavlje računa unosimo kao i kod uobičajenog računa.

Ako stranku već niste ranije unijeli, možete to napraviti odmah iz ulaznog računa pritiskom na + pored polja Dobavljač.

Ako ste vi obveznik PDV-a i ako ne želite da vam se obračuna PDV na ulaznom računu od stranke, tada je na postavkama te stranke potrebno označiti da je Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a.

Klikom na Spremi program nas odmah ponovno vraća u Ulazni račun.

Nakon što unesemo stranku, u zaglavlje unesemo datum i iznos računa u valuti u kojoj nam je izdan. Program sam automatski izračuna tečaj na datum računa prema tečaju Hrvatske Narodne Banke. Ako iz inozemstva zaprimamo robu, tada je potrebno da kod rashoda odaberemo Prijelazni konto zaliha (5000 za RRiF-ov kontni plan ili 5500 za RIF-ov kontni plan) s naznakom neoporezivo kako nam se PDV ne bi obračunao na računu.

U ulaznom računu pored polja Primka kliknemo na + kako bismo zaprimili robu iz uvoza na skladište. 

Prilikom unosa primke, potrebno je obratiti pažnju na to da nam je fakturna (nabavna) cijena u valuti u kojoj je i račun pa nabavnu cijenu program automatski preračuna u kune. 

Kada kliknemo na Potvrdi, program nas automatski ponovno vraća na ulazni račun gdje je potrebno kliknuti na Sačuvaj red kako bi se upisano spremilo kao stavka na računu. Kada smo unijeli sve potrebne stavke, račun potvrdimo.

Ostali računi vezani za uvoz robe (špediter)

Ako imamo više računa koji su vezani za uvoz robe, npr. račun špeditera, carine i slično, tada prilikom unosa svakog od tih računa povezujemo primku koju smo napravili na prvom računu od inozemnog dobavljača kako bi nam se nabavna cijena robe dobro izračunala. 

Bitno je da prilikom tog unosa za rashod odaberemo 5000 (ako ste odabrali RRiF-ov kontni plan) ili 5500 Prijelazni konto zaliha (ako ste odabrali RIF-ov kontni plan) jer samo kod tog konta program nam nudi unos primke. Treba paziti jedino da se odabere Prijelazni konto zaliha s općom stopom PDV-a, ako se na tim računima obračunava PDV

Kada nam se pojavi prostor za unos primke, tada tamo upišemo "#" kako bi nam se pokazali sve primke koje imamo i odaberemo primku koja je povezana s uvozom robe. Klikom na Sačuvaj red, uneseno se pojavi kao stavka na računu. Kada smo unijeli sve stavke na računu, račun potvrdimo.

Kada primimo račun od špeditera, ostale troškove unesemo kako je objašnjeno u gornjem dijelu kako bi nam se pravilno izračunala nabavna vrijednost robe. 

Za stavku obračunani PDV pri uvozu, u dijelu rashoda odabiremo konto 14052 Plaćeni PDV pri uvozu dobara (kod RRiF-ovog kontnog plana) ili 1830 (ako smo odabrali RIF-ov kontni plan) gdje nam program, nakon što smo unijeli ostale stavke, sam obračuna osnovicu za PDV u odnosu na ukupni iznos računa. 

Kod unosa potrebno je u dijelu ''Vrsta obračuna PDV'' odabrati ''Uvoz''

Moramo odabrati stranku od koje smo napravili uvoz i za koji dokument je vezan taj uvoz. Klikom na sačuvaj red spremamo tu stavku na račun špeditera. Račun potvrdimo.

 

Što napravi program?

Program u temeljnicu ulaznog računa upiše rashod PDV-a pri uvozu (14052 ili 1830) te odmah u upiše i datum za PDV prema datumu računa te se ta stavka automatski pojavi u PDV obrascu na III.14.

U ovoj uputi